Menu

Bevolkingsregister
De Bevolkingsregisters zijn ontstaan uit volkstellingen, die al vanaf de achttiende eeuw in Nederland werden gehouden. Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1849 werd het bevolkingsregister voor de Nederlandse gemeenten met ingang van 1850 verplicht gesteld. Inwoners waren verplicht om hun verhuizingen door te geven, zodat de gemeentebesturen steeds exact op de hoogte waren van de omvang van de bevolking en de exacte verblijfplaats van de inwoners.
Meer over het Bevolkingsregister op Wikipedia.

Burgerboeken
Burgerboeken, die in andere provincies meestal poorterboeken heten, vormen een uitzondering op de regel dat de lokale overheid niets deed aan bevolkingsregistratie. Ze komen alleen voor in de steden. Aan de mannelijke inwoners van een middeleeuwse stad kon het zogenaamde burgerschap of poorterschap worden toegekend. Dat was van belang voor iedereen die in de stad een ambacht uitoefende, in de handel zat of er bezittingen had. Om als zelfstandige een beroep uit te oefenen moest men eigenlijk altijd lid van een gilde zijn en daarvoor was weer het burgerschap vereist. Voor de vervulling van een functie in het stadsbestuur moest men wel een aantal jaren burger zijn. Burgerrecht werd verworven door geboorte of door 'aankoop'. Burgers hadden verschillende voorrechten, zoals vrijstelling van bepaalde tolgelden. Nadat de kosten (enkele guldens) waren voldaan en de desbetreffende eed (bij doopsgezinden: belofte) was afgelegd werd de nieuwbakken burger ingeschreven in het burgerboek. Meestal werden, naast de datum van inschrijving en zijn naam, tevens beroep en geboorteplaats genoteerd, soms (ook) de vorige woonplaats of andere gegevens, zoals zonen die tegelijk het burgerrecht verwierven. Door langdurig verblijf elders kon het recht ook weer verloren gaan (worden 'verwoond'). Bron: "Friezen gezocht" door P. Nieuwland.
Van de volgende gemeenten zijn de burgerboeken doorzoekbaar: Bolsward 1579-1582 en 1609-1799, Dokkum 1547-1798, Franeker 1539-1807, Harlingen 1683-1806, Hindeloopen 1642-1754, IJlst 1634-1771, Sloten 1562-1783, Sneek 1517-1803, Stavoren 1661-1806, Workum 1637-1811.

Burgerlijke stand
In 1811 is de Burgerlijke Stand ingevoerd. Sindsdien wordt in iedere gemeente de registratie van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten bijgehouden. Om  privacy redenen worden die akten pas na een bepaalde periode openbaar. Dat is voor geboorteakten na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50  jaar. Omdat de aktes vaak in blokken van vijf of tien jaar gepubliceerd worden,  kunnen deze jaren in de praktijk enigszins  afwijken. Van alle Friese gemeenten, met uitzondering van Weststellingwerf, zijn scans van de originele akten aan de gegevens gekoppeld.
Meer over de Burgerlijke stand op Wikipedia.

Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTB of DTBL) voor 1812
Hierin kunt u de namen vinden van de dopelingen, gehuwden, overledenen en lidmaten uit de doop-, huwelijks-, overlijdens-, begraaf- en lidmatenboeken van de Friese plaatselijke kerken en gerechten van de steden, grietenijen en eilanden. De lidmatenboeken lopen door tot 1850. Van deze laatste registers zijn scans in de database opgenomen.
Meer over begraven in de DTB op de website van Tresoar
Meer over huwelijken in de DTB op de website van Tresoar
Meer over lidmaten in de DTB op de website van Tresoar

DTB Registers scans in Familysearch
Van de DTB registers, met uitzondering van de lidmaatregisters, zijn geen scans van de inschrijvingen aanwezig. Gezien de kosten en de complexiteit van de materie is dit ook niet binnen afzienbare tijd te verwachten. Om toch scans van deze inschrijvingen te bekijken is bij de bronvermelding van deze bronnen “Klik hier voor suggesties scans” vermeld. Op het moment dat er op “hier” wordt geklikt wordt er een verbinding gemaakt met de website genealogiewerkbalk.nl waarbij de benodigde gegevens voor die website worden meegestuurd. Op die website wordt daardoor een overzicht getoond van de scans die bij Familysearch aanwezig zijn. Door op één van de regels in dit overzicht te klikken is er toegang tot de gewenste scans. Om hier gebruik van te kunnen maken moet er wel eerst een account bij Familysearch worden aangemaakt via familysearch.org -> Create a FREE account. Alle Friezen is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de op genealogiewerkbalk.nl getoonde links. Mocht een link niet werken dan moet dat via “Contact” op genealogiewerkbalk.nl worden doorgegeven.
Voorbeeld:

Emigranten
Deze database bevat gegevens over emigratie uit een aantal* gemeenten in Friesland naar o.a. de Verenigde Staten en Canada. Deze registers zijn te raadplegen bij de desbetreffende gemeenten.
De basis is gelegd door mevr. A. Galema die voor haar dissertatie uitgebreid archiefonderzoek heeft verricht. Tresoar heeft vervolgens met hulp van vrijwilligers gegevens uit andere gemeenten toegevoegd.
Om te kunnen zoeken kunt u volstaan met het intypen van minimaal één naam, maar het is aan te bevelen om te zoeken op combinaties van namen, eventueel gecombineerd met een gemeentenaam. U kunt het beste alleen gegevens intypen waarvan u echt zeker bent.
Vooraan in het bestand zitten gegevens die door vrijwilligers zijn ingevoerd. De tweede helft bevat gegevens die zijn vastgelegd door mevr. Galema, herkenbaar omdat dit in hoofdletters getypt is. De gemeente Barradeel komt in beide delen voor, toch lijkt er weinig overlap te zijn.
*Op dit moment bevat de database gegevens uit de gemeenten: Achtkarspelen, Barradeel, Franeker, Harlingen, Menaldumadeel, Smallingerland, Tietjerksteradeel, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Het Bildt, Ferwerderadeel en Wonseradeel.

Friesarchiefnet
Gemeentelijke archieven zijn bijzonder rijke bronnen voor informatie over personen. Behalve in een aantal specifieke bronnen vindt u in de algemene series correspondentie, notulen, begrotingen en jaarrekeningen zeer veel informatie. Deze zijn echter niet in de eerste plaats ingedeeld op persoonsgegevens. Door de notulen van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders door te nemen kunt u data van gebeurtenissen vinden waar u in bent geïnteresseerd. Vervolgens kunt u in de correspondentie zoeken of er brieven van zijn bewaard.
Meer informatie: www.friesarchiefnet.nl (zoekterm 'personen')

Genealogische jaarboeken / Genealogyske jierboeken
Het 'Genealogysk Jierboek' wordt sinds 1951 uitgegeven door de Fryske Akademy. De jaarboeken bevatten genealogische bijdragen, zoals kwartierstaten, parentelen en andere reconstructies van familierelaties uit vroegere tijden. En een overzicht van wapenregistraties door het heraldisch college Fryske Rie foar Heraldyk.
Meer informatie op de website van de Fryske Akademy. 

Huwelijksbijlagen
Om te kunnen trouwen moesten en moeten bruid en bruidegom een aantal bewijsstukken inleveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, de zogenoemde huwelijksbijlagen. Onder die bijlagen vinden we uittreksels uit diverse akten die informatie over het bruidspaar geven. Daarin veel voorkomende uittreksels zijn geboorte- of doopbewijzen,  certificaten van onvermogen, bewijs van overlijden van eerdere echtgenoot of echtgenote, huwelijkstoestemming van de ouders. Indien de bruid of bruidegom nog geen 30 jaar oud was en zijn of haar ouders beiden overleden waren, dan kunt u ook gegevens aantreffen over de grootouders. Deze regeling heeft gegolden tot 1838.
De huwelijksbijlagen zijn tot en met 1932 vrijwel volledig aanwezig. Huwelijksbijlagen na 1932 zijn vernietigd, uitzondering daarop zijn de bijlagen die betrekking hebben op huwelijken waarvan één der partners niet in het bezit was van de Nederlandse nationaliteit.
De huwelijksbijlagen zijn in 2018 gedigitaliseerd en vervolgens gekoppeld aan de huwelijksakte.
Onder de scan van de huwelijksakte staat  1/2 (1 bevat de huwelijksakte, 2 bevat de huwelijksbijlage). Door op het pijltje ernaast te klikken komt u bij de bij de akte behorende bijlage, u kunt vervolgens doorbladeren met ‘volgende’.

Inscripties en grafschriften
Het bestand Inscripties en grafschriften bevat gegevens over personen uit Friesland over de periode 1341-1901. De gegevens zijn verzameld en ingevoerd door de heer Hessel de Walle. Die gegevens zijn overgenomen van opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatjes, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.. Dit hoeft dus niet de “genealogische waarheid” te presenteren maar is een weergave van hetgeen vermeld wordt in de gegevens die Hessel de Walle heeft overgenomen. Hessel de Walle is lid van de Grafschriftencommissie van het Genealogisch Wurkferbân. Deze commissie brengt grafzerken en andere memorabilia in kaart die gevonden worden bij restauratie van oude kerken in Friesland. Van de beschreven objecten zijn foto’s gemaakt, die foto’s kunt u bekijken op de website van Hessel de Walle.

Kadaster
Gedigitaliseerd zijn zowel de kaarten uit 1832 (minuutplans) als die uit 1887 (netteplans) van alle Friese kadastrale gemeenten. Hierop zijn alle percelen ingetekend en elk perceel voorzien van een eigen (perceel)nummer. 
Meer over het Kadaster op Wikipedia.

Kamer van Koophandel
Sinds 1921 zijn veel bedrijven verplicht zich in het Handelsregister te laten inschrijven. Het Handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar het bedrijf is gevestigd. Het gaat om vrijwel alle bedrijven die in 1921 bestonden en/of vóór 1977 zijn opgeheven. Van ieder ingeschreven bedrijf wordt een dossier aangelegd. De inhoud van het dossier bestaat uit een aantal kerngegevens over het bedrijf, de juridische structuur en de aansprakelijke personen. Verandert er iets bij het bedrijf, dan komt dat in het dossier. De dossiers van uitgeschreven bedrijven gaan na enige tijd naar een rijksarchief. Van de Friese Kamer van Koophandel zijn de dossiers van de tot en met het jaar 1977 uitgeschreven bedrijven (ca. 28.000 stuks) overgebracht naar Tresoar. In deze database (van de overgedragen dossiers) kan worden gezocht op plaatsnaam en op naam van het bedrijf. Dat is in veel gevallen de naam van de eigenaar.
Meer over de Kamer van Koophandel op Wikipedia.

Leeuwarden Aanvulling Begraafboeken ca. 1550-1805
Deze database bevat een aanvulling van personen op de reguliere stadsbegraafboeken van Leeuwarden, die slechts over de jaren 1687-1692 en 1723-1805 bewaard zijn gebleven.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Leeuwarden Adresboek 1872 (Hoofdbewoners 1872)
Adresboeken kunnen worden beschouwd als de voorlopers van onze huidige telefoongidsen. Lange tijd hebben beide naast elkaar bestaan.
Het publiceren van een adresboek hing echter in sterke mate af van de bevolkingsomvang van de betreffende gemeente.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Leeuwarden Grootschippersgilde ca. 1554-1823
Voor het overzicht van de leden van het groot-schippersgilde is gebruik gemaakt van de rekeningboeken van het groot-schippersgilde. Hierin werd de betaling van de gildegerechtigheid vermeld.
In de rekeningboeken staan ook de begrafenissen van gildeleden en hun echtgenotes genoteerd.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Leeuwarden Huisfloreen 1808
Deze database bevat de namen van de Leeuwarder ingezetenen die werden aangeslagen in de quotisatie van 1808.
Dit belastingregister bevindt zich in het Oud Administratief Archief van Leeuwarden. Naast vermogende (kostwinnende/rentenierende) ingezetenen werden ook de armste bevolkingsgroepen - bedeelden uitgezonderd - aangeslagen.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Leeuwarden Koopakten 1540-1811
Deze database is een bundeling van allerlei informatie over overdracht van onroerend goed.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Leeuwarden Wezen (Old Burger Weeshuis) 1619-1824
In de protocollen van besteding werd vastgelegd bij wie de weesjongens werden uitbesteed, voor welk ambacht zij werden opgeleid, de vergoeding welke de betreffende ambachtsman aan het weeshuis diende te voldoen en de periode dat de pupil bij zijn meester onder contract stond.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Leeuwarden Registres Civiques 1811
Volgens de Code Civil (of Code Napoleon), het burgerlijk wetboek, hadden mannen boven de 21 jaar het recht de leden van de ‘municipaliteit’ (een soort gemeenteraad) te kiezen. De lijsten van deze stemgerechtigden worden ’registres civiques’ genoemd.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Leeuwarden Schoorsteengeld 1606
Vanouds werd in de Nederlandse steden een belasting op schoorstenen geheven. Voor elke in gebruik zijnde schoorsteen moest een bepaald bedrag aan belasting worden betaald. Dit schoorsteen- of haardstedengeld ging in Friesland in 1637 op in een nieuwe belasting, namelijk de zogenaamde ’vijf speciën’.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Leeuwarden Stemgerechtigden 1824
Het register van stemgerechtigden bevat namen van Leeuwarder mannelijke ingezetenen van 1824, exclusief gealimenteerden, vanaf de leeftijd van 23 jaar; dan wel vanaf de leeftijd van 18 jaar etc.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Leeuwarderadeel Manspersonen 1812
Nadat in 1810 het Koninkrijk Holland bij Frankrijk was ingelijfd, werd door keizer Napoleon de conscriptie (militaire dienstplicht) ingevoerd en werden in veel plaatsen zogenaamde registers van weerbare mannen aangelegd. Dit waren gezonde volwassen mannen, die voor de militaire dienst, de landstorm, schutterij of landweer konden worden opgeroepen.
Meer informatie op historischcentrumleeuwarden.nl

Memories van successie
De memories van successie (1818-1902) zijn door de belastingdienst opgemaakte overzichten van erfenissen. Ze bieden de onderzoekers de mogelijkheid inzage te krijgen in de vermogenspositie van voorouders. Bovendien kan er informatie gevonden worden over familieleden die anders moeilijk te vinden is. De originele akten zijn op studiezaal raadpleegbaar. Het bestellen van kopieën is niet mogelijk.  
Meer informatie over de Memories van successie op de website van Tresoar

Militairen 1795-1815
Het bestand Militairen in leger en marine 1795-1815 bevat gegevens over militairen uit Friesland, in dienst van het leger of de marine van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, het Franse Keizerrijk en/of het Koninkrijk der Nederlanden (Waterloo).
Meer informatie over Friese militairen 1795-1815 op de website van Tresoar

Militieregisters
Met de ‘militieregisters’  worden bedoeld de inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters, die tussen 1815 en 1922 gebruikt werden voor de oproeping, loting en keuring van dienstplichtigen.
Iedere mannelijke Nederlander en niet-Nederlandse ingezetene tussen 18 en 23 jaar moest worden ingeschreven.
Vrijstelling kon worden verkregen op diverse gronden, zoals lichamelijke gebreken of broederdienst. In het lotingsregister staan deze en andere bijzonderheden aangetekend, zoals een signalement en eventuele lichaamsgebreken.
Tot en met 1861 waren er in Friesland 16 Militiekantons. De Militiewet van 1861 hief de kantons op.
Ervoor in de plaats kwamen twee militiedistricten: Het eerste district was gevestigd in Leeuwarden het tweede district in Heerenveen.
Op AlleFriezen zijn de registers opgenomen waarvan scans beschikbaar zijn: inv.nrs. 9546 t/m 9595, 9608 t/m 9659, 9710 t/m 9711, 9714 t/m 9715.
Zie voor meer informatie op de Tresoarwebsite in Archieftoegang 11 (Provinciaal Bestuur van Friesland 1813-1922), inv.nrs. 9534 t/m 9742 of in het boek 'Friezen Gezocht' van P.Nieuwland, pagina 229

Naamsaanneming 1811
Deze database bevat de in 1811 en 1812 in Friesland geregistreerde familienamen, met scans van de originele akten.In 1811 werd het dragen van een familienaam verplicht en moest elk gezinshoofd de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren. Vooral in het noorden en oosten van Nederland waar velen nog geen familienaam gebruikten, betekende dit een grote verandering.
Omdat veel mensen niet konden lezen en schrijven en er ook geen landelijke spellingsregels bestonden, zijn veel namen verkeerd in de akten genoteerd. Zo komen in één en dezelfde familie soms meerdere varianten van dezelfde achternaam voor. Denk hierbij aan Smit, Smid, De Smid etc.
Bijna alle Registers met familienamen zijn bewaard gebleven. Alleen die van de eilanden, Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan.

Nedergerechten
Nedergerechten waren lokale rechtbanken die een stad of grietenij (plattelandsdistrict onder leiding van een grietman) tot ressort hadden. Ze zijn ontstaan in de late Middeleeuwen door het uiteenvallen van grotere rechtsdistricten, vandaar dat veel namen van grietenijen eindigden op -deel. Bij de Saksische Ordonnantie van 1504 werd de lokale rechtspraak gereglementeerd.
Tot de Franse tijd waren bestuur en rechtspraak niet gescheiden. De grietman was dus niet alleen te vergelijken met een burgemeester, maar ook met een kantonrechter. Toch was er een belangrijk verschil tussen de bevoegdheden van de grietman in beide functies. In bestuurszaken had hij geen last van medebestuurders, maar als rechter moest hij een college vormen met drie of vier bijzitters, ook wel mederechters of assessoren genaamd, van wie er één fungeerde als substituut-grietman. Uiteraard was de grietman wel voorzitter van het nedergerecht. Gewoonlijk hadden noch de grietman, noch de bijzitters rechten gestudeerd. Het was dan ook de taak van de secretaris, meestal wel een jurist, om de zaak in goede banen te leiden.
Voor zover de fysieke staat het heeft toegelaten zijn de nedergerechtsarchieven gedigitaliseerd. Om de inventarisnummers zonder dataset te raadplegen kan als volgt te werk gegaan worden:
Om te zoeken in het complete nedergerechtsarchief van een gemeente: “neder* gemeentenaam invnr.” invoeren, door te sorteren op de kolom “Voornaam” worden de inventarisnummers oplopend getoond.
Om te zoeken naar een specifiek inventarisnummer van een gemeente waarvan de inhoud reeds is geïndexeerd: “neder* gemeentenaam xxx” waarbij xxx het inventarisnummer is met drie posities, dus met voorloopnullen.
Ook kan op de plaats van xxx het oude inventarisnummer van het archiefstuk worden ingevoerd.

Meer informatie over Nedergerechten in 'Friezen Gezocht', pagina 109

Notarieel archief
Deze database bevat gegevens uit de akten, die in de periode 1809-1925 voor de notarissen in Friesland zijn opgemaakt. Het biedt toegang tot testamenten (tot 1915), akten van boedelscheiding, verkoopakten, schuldbekentenissen en allerlei andere akten waarvoor de notaris werd ingeschakeld.
Een gedeelte van dit archief is gedigitaliseerd daarbij is het mogelijk dat aktenummers van hoog naar laag in het pak liggen, dan wordt dus als eerste het hoogste nummer getoond.
Bij foutmeldingen notarieel graag het fotonummer vermelden indien van toepassing, b.v.d.
Meer informatie over Notarieel archief op de website van Tresoar

Ontvanger-generaal (Pensiën)
Bijzondere betalingen door de Gedeputeerde Staten van Friesland uit de opbrengst van de kloostergoederen zijn verzameld in een tweetal boekwerken met als titel “Extraordinaris”(1592-1646).
Meer informatie over de Ontvanger-generaal op de website van Tresoar

Pottenbakkers
Deze database bevat gegevens uit advertenties uit de Leeuwarder Courant (1752-1900) betreffende pottenbakkers, pottenbakkerijen, potschepen en potten en pannen.
Meer informatie over Pottenbakkers op de website van Tresoar

Quaclappen
In de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) staan de teksten van de vonnissen van het Hof van Friesland in civiele zaken kort en bondig aangetekend. Deze database bevat de namen van de partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1591, zoals ze in de quaclappen zijn geregistreerd.
Meer informatie over Quaclappen op de website van Tresoar

Quotisatie 1749
De quotisatie, een belasting naar draagkracht, werd in 1749 ingevoerd. In dat jaar werden in elke stad en grietenij overzichten gemaakt van alle gezinnen met gegevens over de gezinssamenstelling en de welstand en de op basis daarvan opgelegde aanslag in de quotisatiebelasting.
Meer informatie over Quotisatie op de website van Tresoar

Registres Civiques
In de Registres civiques staan de namen van stemgerechtigden (1811/1812). De stemgerechtigden waren mannen van 21 jaar en ouder. De registers bevatten gegevens als voor- en achternamen, patroniemen, beroepen, geboortedata, inschrijfnummers en (soms) adressen.
Meer informatie over de Registres Civiques op de website van Tresoar

Rolboeken (Strafrechterlijk archief)
Hierin staan de namen van gedaagden die vanaf 1838 zijn verschenen voor de arrondissementsrechtbanken, respectievelijk Heerenveen (tot 1924), Leeuwarden (tot 1940, maar raadpleegbaar tot 90 jaar geleden) en Sneek (tot 1878). Scans van de originele rolboeken zijn toegevoegd en bieden informatie omtrent de aard van de zaak en de veroordeling. De vonnissen kunnen op de studiezaal van Tresoar worden ingezien.
Meer informatie over de Rolboeken op de website van Tresoar

Stemkohieren
De stemkohieren waren bedoeld om de eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde goederen, meest boerderijen, te registreren. In deze database kunt u de gegevens opzoeken uit de gedrukte stemkohieren van 1698 en 1728.
Meer informatie over Stemkohieren op de website van Tresoar

Studenten Franeker
Hierin kunt u de gegevens vinden over betalingen door de Gedeputeerde Staten van Friesland aan scholieren en studenten (alumni) in de periode 1592-1646. De studiebeurs werd destijds vaak aangeduid met de term ‘pensie’.
Meer informatie over Studenten te Franeker op de website van Tresoar

Tietjerksteradeel bevolking
Meer informatie op pnieuwland.nl

Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Meer informatie op pnieuwland.nl

Tietjerksteradeel informatieboeken
Meer informatie op pnieuwland.nl

Tietjerksteradeel speciekohieren
Meer informatie op pnieuwland.nl

Volkstelling 1744
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. De 'Omschrijvinge van familiën' is mager aan gegevens, maar is wel compleet bewaard gebleven. Volgens de bron telde Friesland destijds (zonder de eilanden) 135.133 inwoners. In deze database vindt u onder meer de namen van het gezinshoofd en de gezinsgrootte,(niet gespecificeerd) en het aangeboden bedrag. Mensen die niets aanboden werden onderscheiden in drie categorieën: vermogend (wel in staat, maar onwillig), insolvent (niet in staat) respectievelijk gealimenteerd (bedeeld, armlastig). Bron: P. Nieuwland. Friezen gezocht.

Volkstellingsregister
Vanaf 1829 werden er in Nederland periodieke tienjaarlijkse volkstellingen gehouden. In een aantal Friese gemeenten zijn de volkstellingsregisters van 1829 en 1839 – en soms zelfs de aangiftebiljetten – bewaard gebleven. De volkstellingen werden niet continu bijgewerkt, waardoor de gegevens in de registers al snel niet meer actueel waren en derhalve slechts een momentopname weergeven. De volkstellingsregisters kunnen niet afzonderlijk worden doorzocht, maar worden meegenomen bij uw zoekopdracht in het Bevolkingsregister.
Meer over de Volkstelling op Wikipedia.

Wijkregister
In 1843 is de gemeente Leeuwarden begonnen met het aanleggen van een zogenaamd Wijkregister. Hierin werden tot eind 1847 per adres mutaties van vestiging en vertrek bijgehouden, waarbij kinderen onder de zestien jaar slechts getalsmatig werden vermeld. In 1848 is dit wijkregister opnieuw opgezet, doch in verband met de landelijke invoering van het Bevolkingsregister verder niet bijgehouden. De wijkregisters kunnen niet afzonderlijk worden doorzocht, maar worden meegenomen bij uw zoekopdracht in het Bevolkingsregister van Leeuwarden.

Een aantal van de hierboven genoemde bronnen zijn toegankelijk gemaakt door de stichting Freonen fan de Argiven fan Fryslân (FAF).


Aanvullingen:

23 sept. 2015: nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde data in Alle Friezen:

 • BS Huwelijken: periode 1923-1932 alle gemeentes
 • BS Geboortes: periode 1903-1912 alle gemeentes
 • BS Overlijdens: periode 1951-1962 van de volgende gemeentes: Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, Het Bildt, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Harlingen, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Opsterland, Rauwerderhem, Schiermonnikoog, Terschelling, Tietjerksteradeel, Vlieland, Westdongeradeel
 • Lidmaten: Barradeel
 • Volkstelling: Harlingen
 • Notarieel: St. Annaparochie II 1821-1829, Berlikum 1906-1912, Giekerk 1862-1901, Heerenveen II 1869-1875, Oosterwolde 1884-1891, Sneek III 1916-1925

april 2016: Het bestand DTB Begraven is aangevuld met ca. 17.000 overlijdens, afkomstig uit diaconie- en kerkvoogdijrekeningboeken van de kerkelijke gemeentes Ferwerd, Grouw, IJlst, Britsum, Menaldum, Dronrijp, Oosterwolde, Drachten, Hardegarijp, Wolvega, Makkum en uit de doodkistenadministratie van Workum

juni 2016: De BS Overlijdens zijn aangevuld met de periode 1951-1962 van de volgende gemeentes: Achtkarspelen, Barradeel, Dokkum, Doniawerstal, Gaasterland, Hemelumer Oldeferd, Hindeloopen, IJlst, Lemsterland, Oostdongeradeel, Sloten, Stavoren, Utingeradeel, Weststellingwerf (Noordwolde en Wolvega), Wonseradeel.
Notarieel is aangevuld met Akkrum 1926-1935 notaris Henricus Catharinus van Slooten, Anjum   1926-1934 notaris Foeke Aleva, Anjum   1934-1935 notaris Barteld Bolwijn, Beetsterzwaag  1926-1932 notaris Roelof Zijlstra, Berlikum 1926-1928 notaris Hendrikkus van Hulst, Buitenpost 1926-1935   notaris Peereboom, Metslawier 1926-1929 notaris Simon Pieter Groenier, Metslawier  1929-1935 notaris Willem Brons, Ternaard 1926-1935 notaris Cornelis Groendijk

april 2017: De BS Overlijdens zijn aangevuld met de periode 1951-1962 van de volgende gemeentes: Bolsward, Haskerland, Heerenveen en Smallingerland.

2017

 • Burgerlijke stand overlijden: Achtkarspelen 1963-1966, Ameland 1963-1966, Bolsward 1963-1966, Dantumadeel 1951-1966, Heerenveen 1963-1966, Sneek 1951-1962, Wijmbritseradeel 1951-1962.
 • Bevolkingsregisters Tietjerksteradeel, Het Bildt, Gaasterland, Harlingen, Hennaarderadeel, Menaldumadeel (Vele Handen).
 • Notariskantoren: St. Annaparochie 1926-1935, Balk 1926-1935, Bolsward 1926-1935, Drachten I 1926-1935, Drachten II 1926-1935, Dronrijp 1928-1935, Franeker I 1926-1931, Giekerk 1926-1935, Hardegarijp 1926-1935, Heerenveen II 1839-1869, Marrum 1926-1935.

2018

 • Burgerlijke stand overlijden: Harlingen 1962-1966, Hemelumer Oldeferd 1963-1966, Hennaarderadeel 1963-1966, Hindeloopen 1963-1966 en Idaarderadeel 1963-1966.
 • Scans Nedergerechten: Achtkarspelen, Aengwirden, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Bolsward, Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Ferwerderadeel, Franeker, Leeuwarden en Ooststellingwerf.
  N.B. Raadpleegbaar als doorbladerbare bestanden. Het is mogelijk dat een inventarisnummer ontbreekt maar dat komt dan omdat de fysieke staat van dat inventarisnummer digitaliseren onmogelijk maakt.
 • Scans burgerlijke stand Ooststellingwerf: 20.000 scans van de openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten.
 • Scans van alle huwelijksbijlagen t/m 1932 (uitgezonderd de gemeente Leeuwarden).
  N.B. Door bij de thumbnail van de akte op het pijltje naar rechts te klikken komt de thumbnail van de bijlagen tevoorschijn. Door op deze thumbnail te klikken kan er door de bijlagen worden gebladerd.
 • Burgerlijke stand huwelijken: Haskerland 1933-1942.
 • Scans Notarieel archief.
  N.B. De scans zijn niet aan de akten gekoppeld dus er moet gebladerd worden om bij de juiste akte uit te komen. Daarnaast kan het voorkomen dat er begonnen wordt met het laatste aktenummer van een periode. Dit komt omdat de aktes dan achterstevoren in een pak liggen en er dus ook achterstevoren zijn gescand.

2019

 • Bevolkingsregisters o.a. Schoterland, Aengwirden.
 • Burgerlijke stand huwelijken 1933-1943.
 • Burgerlijke stand overlijden 1963-1967.
 • DTB Lidmatenregisters Harlingen.
 • Leeuwarden: Begraafboeken ca. 1550-1805, Adresboek 1872 (Hoofdbewoners 1872), Grootschippersgilde ca. 1554-1823, Huisfloreen 1808, Koopakten 1540-1811, Wezen (Old Burger Weeshuis) 1619-1824, Registres Civiques 1811, Schoorsteengeld 1606, Stemgerechtigden 1824 en Leeuwarderadeel Manspersonen 1812.
 • Notariskantoren 1926-1935: Baarderadeel, Barradeel, Barradeel, Dantumadeel, Franeker, Franeker, Harlingen, Harlingen, Haskerland, Heerenveen, Hemelumer Oldeferd, Idaarderadeel, Idaarderadeel, Idaarderadeel, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Sneek, Sneek, Terschelling, Terschelling, Weststellingwerf, Wonseradeel, Wonseradeel, Workum.
 • Scans Nedergerechten en scans Notarieel archief.

2020

 • Bevolkingsregister Smallingerland.
 • Burgerlijke stand geboorten 1913-1918: Ameland, Baarderadeel, Dokkum, Ferwerderadeel, Franeker, Harlingen, Hindeloopen.
 • DTB Lidmaatregisters Hervormde gemeenten Franekeradeel 1636-1851: Peins, Ried en Boer, Midlum, Dongjum, Herbayum, Achlum, Tzum.
 • Militieregisters incl. scans: inv.nrs. 9546 t/m 9595 (1863 t/m 1912), inv.nrs. 9608 t/m 9659 (1863 t/m 1914), inv.nrs. 9710 t/m 9711 (1913-1914) en inv.nrs. 9714 t/m 9715 (1917-1918).
 • Scans burgerlijke stand huwelijken 1944: Achtkarspelen, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Bolsward, Doniawerstal, Franeker, Franekeradeel, Gaasterland, Harlingen, Haskerland, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Idaarderadeel, Kollumerland, Lemsterland, Menaldumadeel, Sloten, Sneek, Stavoren, Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Wonseradeel, Workum en Wijmbritseradeel.
 • Scans huwelijksbijlagen gemeente Leeuwarden.
 • Scans Notariskantoren 1926-1936: Achtkarspelen, Menaldumadeel, Bolsward, Dantumadeel, Opsterland, Idaarderadeel, Heerenveen, Doniawerstal, Leeuwarden, Lemsterland, Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Idaarderadeel, Sneek, Dantumadeel, Idaarderadeel, Weststellingwerf, Hennaarderadeel, IJlst.

2021

 • Burgerlijke stand geboorten 1913: Menaldumadeel, Het Bildt, Franekeradeel, Doniawerstal, Kollumerland, Hennaarderadeel, Opsterland, Wijmbritseradeel, Hemelumer Oldeferd, Bolsward, Tietjerksteradeel, Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Idaarderadeel, Achtkarspelen.
 • Burgerlijke stand geboorten 1914: Gaasterland, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Sloten, Idaarderadeel, Haskerland (Nijehaske), Haskerland (Joure), Oostdongeradeel.
 • Burgerlijke stand geboorten 1915: Gaasterland, Idaarderadeel, Oostdongeradeel, Sloten.
 • Burgerlijke stand geboorten 1916: Oostdongeradeel, Sloten.
 • Burgerlijke stand geboorten 1917: Oostdongeradeel, Sloten.
 • Burgerlijke stand geboorten 1918: Oostdongeradeel, Sloten.
 • Burgerlijke stand geboorten 1919: Hindeloopen, IJlst, Schiermonnikoog, Sloten, Utingeradeel.
 • Burgerlijke stand geboorten 1920: Ferwerderadeel, Schiermonnikoog, Terschelling.
 • Burgerlijke stand huwelijken 1945: alle Friese gemeenten m.u.v. Leeuwarden.
 • Burgerlijke stand overlijden 1963: Utingeradeel, Weststellingwerf/Wolvega (geen scans).
 • Burgerlijke stand overlijden 1964: Sneek, Utingeradeel, Weststellingwerf/Wolvega (geen scans).
 • Burgerlijke stand overlijden 1965: Sneek, Utingeradeel, Weststellingwerf/Wolvega (geen scans).
 • Burgerlijke stand overlijden 1966: Sneek ,Weststellingwerf/Wolvega (geen scans), Wonseradeel.
 • Burgerlijke stand overlijden 1967: Bolsward, Hindeloopen, Weststellingwerf/Wolvega (geen scans).
 • Burgerlijke stand overlijden 1968: Hindeloopen, IJlst, Sloten, Stavoren.
 • DTB Lidmatenregisters Franeker, Hennaarderadeel, Wonseradeel.
 • Nedergerechten autorisatieboeken: Ferwerderadeel 1702-1811, Franeker 1731-1808,  Harlingen 1762 t/m 1811, Idaarderadeel 1785-1809, Leeuwarden 1611-1624.
 • Nedergerechten weesboeken: Ooststellingwerf 1650-1676, Wijmbritseradeel 1599-1614.
 • Nedergerechten: Wijmbritseradeel recesboek 1562-1564, sententieboeken 1555-1654 en hypotheekboeken 1605-1629.

2022

 • Bevolkingsregisters 1850-1922: Bolsward, Hemelumer Oldeferd, IJlst, Stavoren, Workum, Wijmbritseradeel.
 • Burgerlijke stand geboorten 1913: Aengwirden (geen scans), Westdongeradeel.
 • Burgerlijke stand geboorten 1914: Aengwirden (geen scans), Franekeradeel, Het Bildt, Menaldumadeel, Westdongeradeel (geen scans), Wijmbritseradeel.
 • Burgerlijke stand geboorten 1915: Aengwirden (geen scans), Franekeradeel, Haskerland (Nijehaske), Haskerland (Joure), Menaldumadeel, Westdongeradeel (geen scans), Wijmbritseradeel.
 • Burgerlijke stand geboorten 1916: Aengwirden (geen scans), Franekeradeel, Gaasterland, Haskerland (Joure), Haskerland (Nijehaske), 1916, Het Bildt, Menaldumadeel, Wijmbritseradeel.
 • Burgerlijke stand geboorten 1917: Franekeradeel, Gaasterland, Haskerland (Nijehaske), Het Bildt.
 • Burgerlijke stand geboorten 1918: Barradeel, Franekeradeel, Gaasterland, Haskerland (Nijehaske), Het Bildt.
 • Burgerlijke stand geboorten 1919: Ameland (geen scans), Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Dokkum(geen scans), Franeker, Franekeradeel, Gaasterland, Haskerland (Nijehaske), Lemsterland, Workum.
 • Burgerlijke stand geboorten 1920: Ameland (geen scans), Baarderadeel, Barradeel (geen scans), Het Bildt, Dokkum (geen scans), Gaasterland, Hindeloopen, IJlst, Lemsterland, Sloten, Stavoren, Vlieland.
 • Burgerlijke stand geboorten 1921: Ameland 1921 (geen scans), Barradeel, Het Bildt, Dokkum, Ferwerderadeel, Hindeloopen, IJlst, Lemsterland, Schiermonnikoog, Sloten, Stavoren, Vlieland.
 • Burgerlijke stand huwelijken 1946 (met scans): Bolsward, Hemelumer Oldeferd, Idaarderadeel, Leeuwarderadeel, Rauwerderhem, Sneek, Stavoren, Wonseradeel.
 • Burgerlijke stand huwelijken 1946 (zonder scans): Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Dokkum, Doniawerstal, Franekeradeel, Harlingen, Haskerland, Heerenveen, Lemsterland, Menaldumadeel, Opsterland, Smallingerland, Tietjerksteradeel, Westdongeradeel, Weststellingwerf.
 • Burgerlijke stand overlijden 1963: Smallingerland, Weststellingwerf/Noordwolde (geen scans).
 • Burgerlijke stand overlijden 1964 t/m 1966: Weststellingwerf/Noordwolde (geen scans).
 • Burgerlijke stand overlijden 1967: Ameland, Doniawerstal, Franekeradeel, Haskerland, Hennaarderadeel, Sneek, Terschelling, Weststellingwerf/Noordwolde (geen scans).
 • Burgerlijke stand overlijden 1968: Ameland, Bolsward, Franekeradeel, Gaasterland, Lemsterland, Opsterland, Vlieland, Weststellingwerf (geen scans).
 • Burgerlijke stand overlijden 1969: Ameland, Franekeradeel, Gaasterland, Hindeloopen, IJlst, Lemsterland, Opsterland, Schiermonnikoog, Sloten, Stavoren, Vlieland, Weststellingwerf (geen scans).
 • DTB lidmatenregisters Bolsward Hervormde Gemeente 1581-1851, Bolsward Doopsgezinde Gemeente 1718-1850.
 • Nedergerechten autorisatieboeken: Leeuwarden 1611-1624, 1637-1648, 1648-1657 en Leeuwarderadeel 1742-1792.
 • Nedergerechten hypotheekboeken: Wijmbritseradeel 1605-1636.
 • Scans burgerlijke stand geboorten: Sneek 1903 t/m 1914, IJlst 1913-1914.

2023

 • Burgerlijke stand overlijden: Doniawerstal 1968.
 • Burgerlijke stand geboorten: Wijmbritseradeel 1917, Aengwirden 1917, Doniawerstal 1920 en Franekeradeel 1920-1921, Wonseradeel 1913.
 • Burgerlijke stand geboorten: Achtkarspelen 1914, Haskerland(Nijehaske) 1920-1921.
 • Burgerlijke stand overlijden: Smallingerland 1964-1965.
 • Burgerlijke stand geboorten: Aengwirden 1918, Doniawerstal 1914.
 • Burgerlijke stand geboorten: Wijmbritseradeel 1918, Weststellingwerf 1913, Aengwirden 1919.
 • Burgerlijke stand overlijden: Doniawerstal 1969.
 • Nedergerechten autorisatieboeken: Leeuwarderadeel 1742-1811, Menaldumadeel 1765-1809.
 • Burgerlijke stand geboorten: Menaldumadeel 1917.
 • Burgerlijke stand huwelijken 1946: Franeker, Gaasterland, Hennaarderadeel.
 • Burgerlijke stand geboorten: Weststellingwerf 1914, Haskerland(Joure) 1917, Menaldumadeel 1918, Doniawerstal 1921.
 • Burgerlijke stand huwelijken: Dantumadeel 1946, Workum 1946.
 • Burgerlijke stand overlijden: Barradeel 1967, Hennaarderadeel 1968-1969.
 • Burgerlijke stand overlijden: Smallingerland 1966.
 • Burgerlijke stand huwelijken: Ooststellingwerf 1946.
 • Burgerlijke stand geboorten: Achtkarspelen 1915, Aengwirden 1920, Haskerland(Joure) 1920-1921.
 • Nedergerechten autorisatieboeken: Sneek 1671-1683.
 • Burgerlijke stand overlijden: Baarderadeel 1967-1969, Hemelumer Oldeferd 1967-1969, Workum 1968-1969.
 • Burgerlijke stand geboorten: Franeker 1920, Haskerland (Joure) 1918-1919.
 • Burgerlijke stand geboorten: Franeker 1921, Wijmbritseradeel 1920, Menaldumadeel 1919.
 • Burgerlijke stand huwelijken 1947 (geen scans): Dantumadeel, Dokkum, Harlingen, Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf.
 • Burgerlijke stand huwelijken 1947 (met scans): Hindeloopen, Sloten, Stavoren, Tietjerksteradeel.
 • Burgerlijke stand geboorten 1915: Ooststellingwerf.
 • Burgerlijke stand huwelijken 1947 (geen scans): Westdongeradeel en Ooststellingwerf, Ameland, Schiermonnikoog, Vlieland, IJlst, Terschelling.
 • Burgerlijke stand huwelijken 1946 (geen scans): Schiermonnikoog, Vlieland, IJlst, Terschelling.
 • Burgerlijke stand overlijden 1970 t/m 1972 (met scans): Ferwerderadeel, Hindeloopen, IJlst, Sloten, Stavoren.
 • Burgerlijke stand overlijden 1970 (geen scans): Schiermonnikoog en Vlieland.
 • Burgerlijke stand geboorten: Weststellingwerf 1915, Westdongeradeel 1916, Aengwirden 1921.
 • Burgerlijke stand huwelijken: Oostdongeradeel 1946-1947.
 • Burgerlijke stand overlijden: Smallingerland 1967.
 • Burgerlijke stand geboorten: Sneek 1913, Menaldumadeel 1920, Haskerland(Joure én Nijehaske) 1922.
 • Scans toegevoegd Barradeel overlijden 1961.
 • Burgerlijke stand huwelijken: Bolsward 1947.
 • Burgerlijke stand overlijden: Terschelling 1968.
 • Burgerlijke stand geboorten: Schiermonnikoog 1922 en Weststellingwerf 1916.
 • Nedergerechten Autorisaties Sneek 1683-1725.
 • Burgerlijke stand geboorten: Vlieland 1922, Hindeloopen 1922, Stavoren 1922, Sneek 1914.
 • Burgerlijke stand overlijden: Terschelling 1969, 1970 en 1971.
 • Burgerlijke stand geboorten: Dokkum 1922, Westdongeradeel 1917.
 • Burgerlijke stand huwelijken: Wijmbritseradeel 1946, Ferwerderadeel 1946, Sneek 1947.