Menu

Bevolkingsregister
De Bevolkingsregisters zijn ontstaan uit volkstellingen, die al vanaf de achttiende eeuw in Nederland werden gehouden. Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1849 werd het bevolkingsregister voor de Nederlandse gemeenten met ingang van 1850 verplicht gesteld. Inwoners waren verplicht om hun verhuizingen door te geven, zodat de gemeentebesturen steeds exact op de hoogte waren van de omvang van de bevolking en de exacte verblijfplaats van de inwoners.
Meer over het Bevolkingsregister op Wikipedia.

Burgerboeken
Aan de mannelijke inwoners van de Friese steden kon het zogenaamde burger- of poorterschap worden toegekend. Om als zelfstandige een beroep uit te oefenen moest men lid zijn van een gilde en daarvoor was weer het burgerschap vereist. De vroegste gegevens dateren uit 1517, de laatste uit 1811.
Meer over burgerboeken op website Tresoar.

Burgerlijke stand
In 1811 is de Burgerlijke Stand ingevoerd. Sindsdien wordt in iedere gemeente de registratie van geboorte-,huwelijks- en overlijdensakte bijgehouden. Hierin staan gegevens van de geborenen (tot 1913), gehuwden (tot 1933) en overledenen (tot 1951/3), zoals die vanaf 1811 zijn vastgelegd in de gemeentelijke registers van de burgerlijke Stand. Van alle gemeenten, met uitzondering van Weststellingwerf, zijn meestal scans van de originele akten aan de gegevens gekoppeld.
Meer over de Burgerlijke stand op Wikipedia.

Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTB of DTBL) voor 1812
Hierin kunt u de namen vinden van de dopelingen, gehuwden, overledenen en lidmaten uit de doop-, huwelijks-, overlijdens-, begraaf- en lidmatenboeken van de Friese plaatselijke kerken en gerechten van de steden, grietenijen en eilanden. De lidmatenboeken lopen door tot 1850. Van deze laatste registers zijn scans in de database opgenomen.
Meer over de DTBL op Wikipedia.
Meer over huwelijken in de DTB op website Tresoar
.
Meer over begraven in de DTB op website Tresoar.

Emigranten
Deze database bevat gegevens over emigratie uit een aantal gemeenten in Friesland naar o.a. de Verenigde Staten en Canada. Deze registers zijn te raadplegen bij de desbetreffende gemeenten.
De basis is gelegd door mevr. A Galema die voor haar dissertatie uitgebreid archiefonderzoek heeft verricht. Tresoar heeft vervolgens met hulp van vrijwilligers gegevens uit andere gemeenten toegevoegd.
Meer informatie op de website van Tresoar.

Friesarchiefnet
Gemeentelijke archieven zijn bijzonder rijke bronnen voor informatie over personen. Behalve in een aantal specifieke bronnen vindt u in de algemene series correspondentie, notulen, begrotingen en jaarrekeningen zeer veel informatie. Deze zijn echter niet in de eerste plaats ingedeeld op persoonsgegevens. Door de notulen van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders door te nemen kunt u data van gebeurtenissen vinden waar u in bent geïnteresseerd. Vervolgens kunt u in de correspondentie zoeken of er brieven van zijn bewaard.
Meer informatie: www.friesarchiefnet.nl (zoekterm 'personen')

Inscripties en grafschriften
Het bestand Inscripties en grafschriften bevat gegevens over personen uit Friesland over de periode 1341-1901. Die gegevens zijn overgenomen van opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatjes, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.. Dit hoeft dus niet de “genealogische waarheid” te presenteren maar is een weergave van hetgeen vermeld wordt in de gegevens die Hessel de Walle heeft overgenomen.
De gegevens zijn verzameld en ingevoerd door de heer Hessel de Walle.
Hessel de Walle is lid van de Grafschriftencommissie van het Genealogisch Werkverband. Deze commissie brengt grafzerken en andere memorabilia in kaart die gevonden worden bij restauratie van oude kerken in Friesland. Van de beschreven objecten zijn foto’s gemaakt, die foto’s kunt u bekijken op de website van Hessel de Walle.

Kadaster
Gedigitaliseerd zijn zowel de kaarten uit 1832(minuutplans) als die uit 1887 (netteplans) van alle Friese kadastrale gemeenten. Hierop zijn alle percelen ingetekend en elk perceel voorzien van een eigen (perceel)nummer. 
Meer over het Kadaster op Wikipedia.

Kamer van Koophandel
Sinds 1921 zijn veel bedrijven verplicht zich in het Handelsregister te laten inschrijven. Het Handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar het bedrijf is gevestigd. Het gaat om vrijwel alle bedrijven die in 1921 bestonden en/of vóór 1977 zijn opgeheven.
Meer over de Kamer van Koophandel op Wikipedia.
Meer informatie over het Handelsregister op de website van Tresoar.

Memorie van successie
De memories van successie (1818-1902) zijn door de belastingdienst opgemaakte overzichten van erfenissen. Ze bieden de onderzoekers de mogelijkheid inzage te krijgen in de vermogenspositie van voorouders. Bovendien kan er informatie gevonden worden over familieleden die anders moeilijk te vinden is. De originele akten zijn op studiezaal raadpleegbaar. Het bestellen van kopieën is niet mogelijk.  
Meer informatie over de Memories van successie op de website van Tresoar.

Militairen 1795-1815
Het bestand Militairen in leger en marine 1795-1815 bevat gegevens over militairen uit Friesland, in dienst van het leger of de marine van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, het Franse Keizerrijk en/of het Koninkrijk der Nederlanden (Waterloo).
Meer informatie over militairen 1795-1815 op de website van Tresoar.

Naamsaanneming 1811
Deze database bevat de in 1811 en 1812 in Friesland geregistreerde familienamen, met scans van de originele akten. De registers van de eilanden, Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan. NB. Veel namen staan verkeerd genoteerd in de akten. Zo komen in één en dezelfde familie soms meerdere varianten van dezelfde achternaam voor.
Meer informatie over naamsaanneming op de website van Tresoar.

Nedergerechten
Nedergerechten waren lokale rechtbanken die een stad of grietenij (plattelandsdistrict onder leiding van een grietman) tot ressort hadden. Ze zijn ontstaan in de late Middeleeuwen door het uiteenvallen van grotere rechtsdistricten, vandaar dat veel namen van grietenijen eindigden op -deel. Bij de Saksische Ordonnantie van 1504 werd de lokale rechtspraak gereglementeerd.
Tot de Franse tijd waren bestuur en rechtspraak niet gescheiden. De grietman was dus niet alleen te vergelijken met een burgemeester, maar ook met een kantonrechter. Toch was er een belangrijk verschil tussen de bevoegdheden van de grietman in beide functies. In bestuurszaken had hij geen last van medebestuurders, maar als rechter moest hij een college vormen met drie of vier bijzitters, ook wel mederechters of assessoren genaamd, van wie er één fungeerde als substituut-grietman. Uiteraard was de grietman wel voorzitter van het nedergerecht. Gewoonlijk hadden noch de grietman, noch de bijzitters rechten gestudeerd. Het was dan ook de taak van de secretaris, meestal wel een jurist, om de zaak in goede banen te leiden. 
Meer informatie over nedergerechten op de website van Tresoar.

Notarieel archief
Deze database bevat gegevens uit de akten, die in de periode 1809-1925 voor de notarissen in Friesland zijn opgemaakt. Het biedt toegang tot testamenten (tot 1915), akten van boedelscheiding, verkoopakten, schuldbekentenissen en allerlei andere akten waarvoor de notaris werd ingeschakeld.
Meer informatie over Notarieel archief op de website van Tresoar.
I.v.m. digitalisering zijn een aantal notariële akten van Toegang 26 voor langere tijd niet raadpleegbaar.

Ontvanger-generaal
Bijzondere betalingen door de Gedeputeerde Staten van Friesland uit de opbrengst van de kloostergoederen zijn verzameld in een tweetal boekwerken met als titel “Extraordinaris”(1592-1646).
Meer informatie over ontvanger-generaal op de website van Tresoar.

Pottenbakkers
Deze database bevat gegevens uit advertenties uit de Leeuwarder Courant (1752-1900) betreffende pottenbakkers, pottenbakkerijen, potschepen en potten en pannen.
Meer informatie over pottenbakker op de website van Tresoar

Quaclappen
In de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) staan de teksten van de vonnissen van het Hof van Friesland in civiele zaken kort en bondig aangetekend. Deze database bevat de namen van de partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1591, zoals ze in de quaclappen zijn geregistreerd. 
Meer informatie over quaclappen op de website van Tresoar.

Quotisatie 1749
De quotisatie, een belasting naar draagkracht, werd in 1749 ingevoerd. In dat jaar werden in elke stad en grietenij overzichten gemaakt van alle gezinnen met gegevens over de gezinssamenstelling en de welstand en de op basis daarvan opgelegde aanslag in de quotisatiebelasting. 
Meer informatie over quotisatie op de website van Tresoar,

Registres Civiques
In de Registres civiques staan de namen van stemgerechtigden (1811/1812). De stemgerechtigden waren mannen van 21 jaar en ouder. De registers bevatten gegevens als voor- en achternamen, patroniemen, beroepen, geboortedata, inschrijfnummers en (soms) adressen.
Meer informatie over de Registrers Civiques op de website van Tresoar.

Rolboeken (Strafrecht)
Hierin staan de namen van gedaagden die vanaf 1838 zijn verschenen voor de arrondissementsrechtbanken, respectievelijk Heerenveen (tot 1924), Leeuwarden (tot 1940, maar raadpleegbaar tot 75 jaar geleden) en Sneek (tot 1878). Scans van de originele rolboeken zijn toegevoegd en bieden informatie omtrent de aard van de zaak en de veroordeling. De vonnissen kunnen op de studiezaal van Tresoar worden ingezien.
Meer informatie over de Rolboeken (Strafrecht) op de website van Tresoar.

Stemkohieren
De stemkohieren waren bedoeld om de eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde goederen, meest boerderijen, te registreren. In deze database kunt u de gegevens opzoeken uit de gedrukte stemkohieren van 1698 en 1728
Meer informatie over stemkohieren op de website van Tresaor.

Studenten Franeker
Hierin kunt u de gegevens vinden over betalingen door de Gedeputeerde Staten van Friesland aan scholieren en studenten (alumni) in de periode 1592-1646. De studiebeurs werd destijds vaak aangeduid met de term ‘pensie’.
Meer informatie over studenten te Franeker op de website van Tresoar.

Tietjerksteradeel bevolking
Meer informatie op pnieuwland.nl

Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Meer informatie op pnieuwland.nl

Tietjerksteradeel informatieboeken
Meer informatie op pnieuwland.nl

Tietjerksteradeel speciekohieren
Meer informatie op pnieuwland.nl.

Volkstelling 1744
Volgens de bron "Omschrijvinge van familiën” telde Friesland destijds (zonder de eilanden) 135.133 inwoners. In deze database vindt u onder meer de namen van het gezinshoofd en de gezinsgrootte.
Meer informatie over de Volkstelling 1744 op de website van Tresoar.

Volkstellingsregister
Vanaf 1829 werden er in Nederland periodieke tienjaarlijkse volkstellingen gehouden. In een aantal Friese gemeenten zijn de volkstellingsregisters van 1829 en 1839 – en soms zelfs de aangiftebiljetten – bewaard gebleven. De volkstellingen werden niet continu bijgewerkt, waardoor de gegevens in de registers al snel niet meer actueel waren en derhalve slechts een momentopname weergeven. De volkstellingsregisters kunnen niet afzonderlijk worden doorzocht, maar worden meegenomen bij uw zoekopdracht in het Bevolkingsregister.
Meer over de Volkstelling op Wikipedia.

Wijkregister
In 1843 is de gemeente Leeuwarden begonnen met het aanleggen van een zogenaamd Wijkregister. Hierin werden tot eind 1847 per adres mutaties van vestiging en vertrek bijgehouden, waarbij kinderen onder de zestien jaar slechts getalsmatig werden vermeld. In 1848 is dit wijkregister opnieuw opgezet, doch in verband met de landelijke invoering van het Bevolkingsregister verder niet bijgehouden. De wijkregisters kunnen niet afzonderlijk worden doorzocht, maar worden meegenomen bij uw zoekopdracht in het Bevolkingsregister van Leeuwarden.


Aanvullingen:

23 sept. 2015: nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde data in Alle Friezen:

  • BS Huwelijken: periode 1923-1932 alle gemeentes
  • BS Geboortes: periode 1903-1912 alle gemeentes
  • BS Overlijdens: periode 1951-1962 van de volgende gemeentes: Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, Het Bildt, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Harlingen, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Opsterland, Rauwerderhem, Schiermonnikoog, Terschelling, Tietjerksteradeel, Vlieland, Westdongeradeel
  • Lidmaten: Barradeel
  • Volkstelling: Harlingen
  • Notarieel: St. Annaparochie II 1821-1829, Berlikum 1906-1912, Giekerk 1862-1901, Heerenveen II 1869-1875, Oosterwolde 1884-1891, Sneek III 1916-1925

april 2016: Het bestand DTB Begraven is aangevuld met ca. 17.000 overlijdens, afkomstig uit diaconie- en kerkvoogdijrekeningboeken van de kerkelijke gemeentes Ferwerd, Grouw, IJlst, Britsum, Menaldum, Dronrijp, Oosterwolde, Drachten, Hardegarijp, Wolvega, Makkum en uit de doodkistenadministratie van Workum

juni 2016: De BS Overlijdens zijn aangevuld met de periode 1951-1962 van de volgende gemeentes: Achtkarspelen, Barradeel, Dokkum, Doniawerstal, Gaasterland, Hemelumer Oldeferd, Hindeloopen, IJlst, Lemsterland, Oostdongeradeel, Sloten, Stavoren, Utingeradeel, Weststellingwerf (Noordwolde en Wolvega), Wonseradeel.
Notarieel is aangevuld met Akkrum 1926-1935 notaris Henricus Catharinus van Slooten, Anjum   1926-1934 notaris Foeke Aleva, Anjum   1934-1935 notaris Barteld Bolwijn, Beetsterzwaag  1926-1932 notaris Roelof Zijlstra, Berlikum 1926-1928 notaris Hendrikkus van Hulst, Buitenpost 1926-1935   notaris Peereboom, Metslawier 1926-1929 notaris Simon Pieter Groenier, Metslawier  1929-1935 notaris Willem Brons, Ternaard 1926-1935 notaris Cornelis Groendijk

april 2017: De BS Overlijdens zijn aangevuld met de periode 1951-1962 van de volgende gemeentes: Bolsward, Haskerland, Heerenveen en Smallingerland.