Menu

 

2019
Dongeradiel > Noardeast-Fryslân
Ferwerderadiel > Noardeast-Fryslân
Kollumerland en Nieuwkruisland > Noardeast-Fryslân

2018
Franekeradeel > Waadhoeke
het Bildt > Waadhoeke
Menaldumadeel > Waadhoeke
Leeuwarderadeel > Leeuwarden
Littenseradeel > Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke

2015
De Friese Meren > De Fryske Marren (naamswijziging)

2014
Boarnsterhim > De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân
Gaasterlân-Sleat > De Friese Meren
Lemsterland > De Friese Meren
Skarsterlân > De Friese Meren en Heerenveen

2012
Súdwest Fryslân > Súdwest-Fryslân (naamswijziging)

2011
Menaldumadeel > Menameradiel (naamswijziging)
Bolsward > Súdwest Fryslân
Nijefurd > Súdwest Fryslân
Sneek > Súdwest Fryslân
Wûnseradiel > Súdwest Fryslân
Wymbritseradiel > Súdwest Fryslân

2009
Dantumadeel > Dantumadiel (naamswijziging)

1999
Ferwerderadeel > Ferwerderadiel (naamswijziging)

1989
Tietjerksteradeel > Tytsjerksteradiel (naamswijziging)

1987
Wonseradeel > Wûnseradiel (naamswijziging)
Wymbritseradeel > Wymbritseradiel (naamswijziging)

1985
Boornsterhem > Boarnsterhim (naamswijziging)
Gaasterland-Sloten > Gaasterlân-Sleat (naamswijziging)
Littenseradeel > Littenseradiel (naamswijziging)
Scharsterland > Skarsterlân (naamswijziging)

1984
Baarderadeel > Littenseradeel
Barradeel > Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen
Dokkum > Dongeradeel
Doniawerstal > Scharsterland en Wymbritseradeel
Franeker > Franekeradeel
Franekeradeel > Franekeradeel
Gaasterland > Gaasterland-Sloten
Haskerland > Scharsterland, Lemsterland en Heerenveen
Hemelumer Oldeferd > Nijefurd en Gaasterland-Sloten
Hennaarderadeel > Littenseradeel
Hindeloopen > Nijefurd
Idaarderadeel > Boornsterhem en Smallingerland
Oostdongeradeel > Dongeradeel
Rauwerderhem > Boornsterhem
Sloten > Gaasterland-Sloten
Stavoren > Nijefurd
Utingeradeel > Boornsterhem en Scharsterland
Westdongeradeel > Dongeradeel
Workum > Nijefurd
IJlst > Wymbritseradeel

1979
Staveren > Stavoren (naamswijziging)

1956
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde > Hemelumer Oldeferd (naamswijziging)

1943
Leeuwarderadeel (deels*) > Leeuwarden
*In 1944 werd het zuidelijke gedeelte van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel (met o.a. Huizum, Goutum, Wirdum en Wytgaard) bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. Leeuwarderadeel stond toen ook de dorpen Lekkum en Miedum af aan Leeuwarden.

1934
Aengwirden > Heerenveen
Schoterland > Heerenveen en Haskerland

1816
De Franse opdeling (ingegaan op 1 januari 1812) werd op 1 oktober 1816 ongedaan gemaakt waarbij de gemeenten (destijds grietenijen genoemd) van vóór 1812 werden hersteld. Ameland, Achtkarspelen, Harlingen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Schiermonnikoog en Weststellingwerf werden niet heringedeeld. Vlieland en Terschelling werden in 1943 overgedragen van de provincie "Noord-Holland" naar de provincie "Friesland".

 

Gemeente Huidige gemeente sinds
 Achtkarspelen Achtkarspelen  
 Aengwirden Heerenveen 1934
 Ameland Ameland  
 Baarderadeel Súdwest-Fryslân 2018
 Barradeel Waadhoeke 2018
 Bolsward Súdwest-Fryslân 2011
 Dantumadeel Dantumadeel  
 Dokkum Noardeast-Fryslân 2019
 Doniawerstal De Fryske marren 2014
 Ferwerderadeel Noardeast-Fryslân 2019
 Franeker Waadhoeke 2018
 Franekeradeel Waadhoeke 2018
 Gaasterland De Fryske marren 2014
 Harlingen Harlingen  
 Haskerland De Fryske marren 2014
 Hemelumer Oldeferd Súdwest-Fryslân 2011
 Hennaarderadeel Súdwest-Fryslân 2018
 Het Bildt Waadhoeke 2018
 Hindeloopen Súdwest-Fryslân 2011
 Idaarderadeel Leeuwarden 2018
 IJlst Súdwest-Fryslân 2011
 Kollumerland en Nieuwkruisland Noardeast-Fryslân 2019
 Leeuwarden Leeuwarden  
 Leeuwarderadeel Leeuwarden 2018
 Lemsterland De Fryske marren 2014
 Menaldumadeel Waadhoeke 2018
 Oostdongeradeel Noardeast-Fryslân 2019
 Ooststellingwerf Oostestellingwerf  
 Opsterland Opsterland  
 Rauwerderhem Leeuwarden 2018
 Schiermonnikoog Schiermonnikoog  
 Schoterland Heerenveen 1934
 Sloten De Fryske marren 2014
 Smallingerland Smallingerland  
 Sneek Súdwest-Fryslân 2011
 Stavoren Súdwest-Fryslân 2011
 Terschelling Terschelling  
Tietjerksteradeel Tytjerksteradiel  
 Utingeradeel Leeuwarden 2014
 Vlieland Vlieland  
 Westdongeradeel Noardeast-Fryslân 2019
 Weststellingwerf Weststsellingwerf  
 Wonseradeel Súdwest-Fryslân 2011
 Workum Súdwest-Fryslân 2011
 Wijmbritseradeel Súdwest-Fryslân 2011

 

2019
Dongeradiel > Noardeast-Fryslân
Ferwerderadiel > Noardeast-Fryslân
Kollumerland en Nieuwkruisland > Noardeast-Fryslân

2018
Franekeradeel > Waadhoeke
het Bildt > Waadhoeke
Menaldumadeel > Waadhoeke
Leeuwarderadeel > Leeuwarden
Littenseradeel > Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke

2015
De Friese Meren > De Fryske Marren (naamswijziging)

2014
Boarnsterhim > De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân
Gaasterlân-Sleat > De Friese Meren
Lemsterland > De Friese Meren
Skarsterlân > De Friese Meren en Heerenveen

2012
Súdwest Fryslân > Súdwest-Fryslân (naamswijziging)

2011
Menaldumadeel > Menameradiel (naamswijziging)
Bolsward > Súdwest Fryslân
Nijefurd > Súdwest Fryslân
Sneek > Súdwest Fryslân
Wûnseradiel > Súdwest Fryslân
Wymbritseradiel > Súdwest Fryslân

2009
Dantumadeel > Dantumadiel (naamswijziging)

1999
Ferwerderadeel > Ferwerderadiel (naamswijziging)

1989
Tietjerksteradeel > Tytsjerksteradiel (naamswijziging)

1987
Wonseradeel > Wûnseradiel (naamswijziging)
Wymbritseradeel > Wymbritseradiel (naamswijziging)

1985
Boornsterhem > Boarnsterhim (naamswijziging)
Gaasterland-Sloten > Gaasterlân-Sleat (naamswijziging)
Littenseradeel > Littenseradiel (naamswijziging)
Scharsterland > Skarsterlân (naamswijziging)

1984
Baarderadeel > Littenseradeel
Barradeel > Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen
Dokkum > Dongeradeel
Doniawerstal > Scharsterland en Wymbritseradeel
Franeker > Franekeradeel
Franekeradeel > Franekeradeel
Gaasterland > Gaasterland-Sloten
Haskerland > Scharsterland, Lemsterland en Heerenveen
Hemelumer Oldeferd > Nijefurd en Gaasterland-Sloten
Hennaarderadeel > Littenseradeel
Hindeloopen > Nijefurd
Idaarderadeel > Boornsterhem en Smallingerland
Oostdongeradeel > Dongeradeel
Rauwerderhem > Boornsterhem
Sloten > Gaasterland-Sloten
Stavoren > Nijefurd
Utingeradeel > Boornsterhem en Scharsterland
Westdongeradeel > Dongeradeel
Workum > Nijefurd
IJlst > Wymbritseradeel

1979
Staveren > Stavoren (naamswijziging)

1956
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde > Hemelumer Oldeferd (naamswijziging)

1943
Leeuwarderadeel (deels*) > Leeuwarden
*In 1944 werd het zuidelijke gedeelte van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel (met o.a. Huizum, Goutum, Wirdum en Wytgaard) bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. Leeuwarderadeel stond toen ook de dorpen Lekkum en Miedum af aan Leeuwarden.

1934
Aengwirden > Heerenveen
Schoterland > Heerenveen en Haskerland

1816
De Franse opdeling (ingegaan op 1 januari 1812) werd op 1 oktober 1816 ongedaan gemaakt waarbij de gemeenten (destijds grietenijen genoemd) van vóór 1812 werden hersteld. Ameland, Achtkarspelen, Harlingen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Schiermonnikoog en Weststellingwerf werden niet heringedeeld. Vlieland en Terschelling werden in 1943 overgedragen van de provincie "Noord-Holland" naar de provincie "Friesland".

 

Gemeente Huidige gemeente sinds
 Achtkarspelen Achtkarspelen  
 Aengwirden Heerenveen 1934
 Ameland Ameland  
 Baarderadeel Súdwest-Fryslân 2018
 Barradeel Waadhoeke 2018
 Bolsward Súdwest-Fryslân 2011
 Dantumadeel Dantumadeel  
 Dokkum Noardeast-Fryslân 2019
 Doniawerstal De Fryske marren 2014
 Ferwerderadeel Noardeast-Fryslân 2019
 Franeker Waadhoeke 2018
 Franekeradeel Waadhoeke 2018
 Gaasterland De Fryske marren 2014
 Harlingen Harlingen  
 Haskerland De Fryske marren 2014
 Hemelumer Oldeferd Súdwest-Fryslân 2011
 Hennaarderadeel Súdwest-Fryslân 2018
 Het Bildt Waadhoeke 2018
 Hindeloopen Súdwest-Fryslân 2011
 Idaarderadeel Leeuwarden 2018
 IJlst Súdwest-Fryslân 2011
 Kollumerland en Nieuwkruisland Noardeast-Fryslân 2019
 Leeuwarden Leeuwarden  
 Leeuwarderadeel Leeuwarden 2018
 Lemsterland De Fryske marren 2014
 Menaldumadeel Waadhoeke 2018
 Oostdongeradeel Noardeast-Fryslân 2019
 Ooststellingwerf Oostestellingwerf  
 Opsterland Opsterland  
 Rauwerderhem Leeuwarden 2018
 Schiermonnikoog Schiermonnikoog  
 Schoterland Heerenveen 1934
 Sloten De Fryske marren 2014
 Smallingerland Smallingerland  
 Sneek Súdwest-Fryslân 2011
 Stavoren Súdwest-Fryslân 2011
 Terschelling Terschelling  
Tietjerksteradeel Tytjerksteradiel  
 Utingeradeel Leeuwarden 2014
 Vlieland Vlieland  
 Westdongeradeel Noardeast-Fryslân 2019
 Weststellingwerf Weststsellingwerf  
 Wonseradeel Súdwest-Fryslân 2011
 Workum Súdwest-Fryslân 2011
 Wijmbritseradeel Súdwest-Fryslân 2011