Menu

2019
Dongeradiel > Noardeast-Fryslân
Ferwerderadiel > Noardeast-Fryslân
Kollumerland en Nieuwkruisland > Noardeast-Fryslân

2018
Franekeradeel > Waadhoeke
het Bildt > Waadhoeke
Menaldumadeel > Waadhoeke
Leeuwarderadeel > Leeuwarden
Littenseradeel > Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke

2015
De Friese Meren > De Fryske Marren (change of name)

2014
Boarnsterhim > De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân
Gaasterlân-Sleat > De Friese Meren
Lemsterland > De Friese Meren
Skarsterlân > De Friese Meren en Heerenveen

2012
Súdwest Fryslân > Súdwest-Fryslân (change of name)

2011
Menaldumadeel > Menameradiel (change of name)
Bolsward > Súdwest Fryslân
Nijefurd > Súdwest Fryslân
Sneek > Súdwest Fryslân
Wûnseradiel > Súdwest Fryslân
Wymbritseradiel > Súdwest Fryslân

2009
Dantumadeel > Dantumadiel (change of name)

1999
Ferwerderadeel > Ferwerderadiel (change of name)

1989
Tietjerksteradeel > Tytsjerksteradiel (change of name)

1987
Wonseradeel > Wûnseradiel (change of name)
Wymbritseradeel > Wymbritseradiel (change of name)

1985
Boornsterhem > Boarnsterhim (change of name)
Gaasterland-Sloten > Gaasterlân-Sleat (change of name)
Littenseradeel > Littenseradiel (change of name)
Scharsterland > Skarsterlân (change of name)

1984
Baarderadeel > Littenseradeel
Barradeel > Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen
Dokkum > Dongeradeel
Doniawerstal > Scharsterland en Wymbritseradeel
Franeker > Franekeradeel
Franekeradeel > Franekeradeel
Gaasterland > Gaasterland-Sloten
Haskerland > Scharsterland, Lemsterland en Heerenveen
Hemelumer Oldeferd > Nijefurd en Gaasterland-Sloten
Hennaarderadeel > Littenseradeel
Hindeloopen > Nijefurd
Idaarderadeel > Boornsterhem en Smallingerland
Oostdongeradeel > Dongeradeel
Rauwerderhem > Boornsterhem
Sloten > Gaasterland-Sloten
Stavoren > Nijefurd
Utingeradeel > Boornsterhem en Scharsterland
Westdongeradeel > Dongeradeel
Workum > Nijefurd
IJlst > Wymbritseradeel

1979
Staveren > Stavoren (change of name)

1956
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde > Hemelumer Oldeferd (change of name)

1934

Aengwirden > Heerenveen
Schoterland > Heerenveen en Haskerland

1816

The French division (effected on January 1st, 1812) was made undone on October 1st 1816 whereby the municipalities (at the time named “grietenijen”) of before 1812 were restored. Ameland, Achtkarspelen, Harlingen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Schiermonnikoog and Weststellingwerf were not reclassified. Vlieland and Terschelling were devolved from the province of “Noord-Holland”to the province of “Friesland”in 1943. 

 

 

 

2019
Dongeradiel > Noardeast-Fryslân
Ferwerderadiel > Noardeast-Fryslân
Kollumerland en Nieuwkruisland > Noardeast-Fryslân

2018
Franekeradeel > Waadhoeke
het Bildt > Waadhoeke
Menaldumadeel > Waadhoeke
Leeuwarderadeel > Leeuwarden
Littenseradeel > Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke

2015
De Friese Meren > De Fryske Marren (change of name)

2014
Boarnsterhim > De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân
Gaasterlân-Sleat > De Friese Meren
Lemsterland > De Friese Meren
Skarsterlân > De Friese Meren en Heerenveen

2012
Súdwest Fryslân > Súdwest-Fryslân (change of name)

2011
Menaldumadeel > Menameradiel (change of name)
Bolsward > Súdwest Fryslân
Nijefurd > Súdwest Fryslân
Sneek > Súdwest Fryslân
Wûnseradiel > Súdwest Fryslân
Wymbritseradiel > Súdwest Fryslân

2009
Dantumadeel > Dantumadiel (change of name)

1999
Ferwerderadeel > Ferwerderadiel (change of name)

1989
Tietjerksteradeel > Tytsjerksteradiel (change of name)

1987
Wonseradeel > Wûnseradiel (change of name)
Wymbritseradeel > Wymbritseradiel (change of name)

1985
Boornsterhem > Boarnsterhim (change of name)
Gaasterland-Sloten > Gaasterlân-Sleat (change of name)
Littenseradeel > Littenseradiel (change of name)
Scharsterland > Skarsterlân (change of name)

1984
Baarderadeel > Littenseradeel
Barradeel > Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen
Dokkum > Dongeradeel
Doniawerstal > Scharsterland en Wymbritseradeel
Franeker > Franekeradeel
Franekeradeel > Franekeradeel
Gaasterland > Gaasterland-Sloten
Haskerland > Scharsterland, Lemsterland en Heerenveen
Hemelumer Oldeferd > Nijefurd en Gaasterland-Sloten
Hennaarderadeel > Littenseradeel
Hindeloopen > Nijefurd
Idaarderadeel > Boornsterhem en Smallingerland
Oostdongeradeel > Dongeradeel
Rauwerderhem > Boornsterhem
Sloten > Gaasterland-Sloten
Stavoren > Nijefurd
Utingeradeel > Boornsterhem en Scharsterland
Westdongeradeel > Dongeradeel
Workum > Nijefurd
IJlst > Wymbritseradeel

1979
Staveren > Stavoren (change of name)

1956
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde > Hemelumer Oldeferd (change of name)

1934

Aengwirden > Heerenveen
Schoterland > Heerenveen en Haskerland

1816

The French division (effected on January 1st, 1812) was made undone on October 1st 1816 whereby the municipalities (at the time named “grietenijen”) of before 1812 were restored. Ameland, Achtkarspelen, Harlingen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Schiermonnikoog and Weststellingwerf were not reclassified. Vlieland and Terschelling were devolved from the province of “Noord-Holland”to the province of “Friesland”in 1943.