Menu

Wolkom op AlleFriezen.nl

AlleFriezen is in webstee dat sjen litte wol wat der yn de Fryske gemeente-argiven, it Histoarysk Ynformaasjesintrum Noardesat Fryslân, it Histoarysk Sintrum Ljouwert en Tresoar te finen is oer alle Friezen, dy’t berne, troud en ferstoarn binne yn de provinsje Fryslân, fan de 19de ieu oant mids jierren fyftich fan de foarige ieu.AlleFriezen stribbet der ynearsten nei om alle gegevens út de iepenbiere akten fan de boargerlike stân (fan 1811 ôf) beskikber te stellen en it mooglik te meitsjen om alle akten dy’t by de presintearre gegevens hearre te besjen. AlleFriezen is dêrby ôfhinklik fan (finansjele) meiwurking fan de Fryske gemeenten. Op termyn moatte de gegevens út de boargerlike stân oanfolle wurde mei gegevens út oare boarnedokuminten, lykas it befolkingsregister.

Lees meer

Wolkom op AlleFriezen.nl

AlleFriezen is in webstee dat sjen litte wol wat der yn de Fryske gemeente-argiven, it Histoarysk Ynformaasjesintrum Noardesat Fryslân, it Histoarysk Sintrum Ljouwert en Tresoar te finen is oer alle Friezen, dy’t berne, troud en ferstoarn binne yn de provinsje Fryslân, fan de 19de ieu oant mids jierren fyftich fan de foarige ieu.AlleFriezen stribbet der ynearsten nei om alle gegevens út de iepenbiere akten fan de boargerlike stân (fan 1811 ôf) beskikber te stellen en it mooglik te meitsjen om alle akten dy’t by de presintearre gegevens hearre te besjen. AlleFriezen is dêrby ôfhinklik fan (finansjele) meiwurking fan de Fryske gemeenten. Op termyn moatte de gegevens út de boargerlike stân oanfolle wurde mei gegevens út oare boarnedokuminten, lykas it befolkingsregister.

Lees meer