Menu

 

2019
Dongeradiel > Noardeast-Fryslân
Ferwerderadiel > Noardeast-Fryslân
Kollumerland en Nieuwkruisland > Noardeast-Fryslân

2018
Franekeradeel > Waadhoeke
het Bildt > Waadhoeke
Menaldumadeel > Waadhoeke
Leeuwarderadeel > Leeuwarden
Littenseradeel > Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke

2015
De Friese Meren > De Fryske Marren (nammewiziging)

2014
Boarnsterhim > De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân
Gaasterlân-Sleat > De Friese Meren
Lemsterland > De Friese Meren
Skarsterlân > De Friese Meren en Heerenveen

2012
Súdwest Fryslân > Súdwest-Fryslân (nammewiziging)

2011
Menaldumadeel > Menameradiel (nammewiziging)
Bolsward > Súdwest Fryslân
Nijefurd > Súdwest Fryslân
Sneek > Súdwest Fryslân
Wûnseradiel > Súdwest Fryslân
Wymbritseradiel > Súdwest Fryslân

2009
Dantumadeel > Dantumadiel (nammewiziging)

1999
Ferwerderadeel > Ferwerderadiel (nammewiziging)

1989
Tietjerksteradeel > Tytsjerksteradiel (nammewiziging)

1987
Wonseradeel > Wûnseradiel (nammewiziging)
Wymbritseradeel > Wymbritseradiel (nammewiziging)

1985
Boornsterhem > Boarnsterhim (nammewiziging)
Gaasterland-Sloten > Gaasterlân-Sleat (nammewiziging)
Littenseradeel > Littenseradiel (nammewiziging)
Scharsterland > Skarsterlân (nammewiziging)

1984
Baarderadeel > Littenseradeel
Barradeel > Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen
Dokkum > Dongeradeel
Doniawerstal > Scharsterland en Wymbritseradeel
Franeker > Franekeradeel
Franekeradeel > Franekeradeel
Gaasterland > Gaasterland-Sloten
Haskerland > Scharsterland, Lemsterland en Heerenveen
Hemelumer Oldeferd > Nijefurd en Gaasterland-Sloten
Hennaarderadeel > Littenseradeel
Hindeloopen > Nijefurd
Idaarderadeel > Boornsterhem en Smallingerland
Oostdongeradeel > Dongeradeel
Rauwerderhem > Boornsterhem
Sloten > Gaasterland-Sloten
Stavoren > Nijefurd
Utingeradeel > Boornsterhem en Scharsterland
Westdongeradeel > Dongeradeel
Workum > Nijefurd
IJlst > Wymbritseradeel

1979
Staveren > Stavoren (nammewiziging)

1956
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde > Hemelumer Oldeferd (nammewiziging)

1943
Ljouwerteradiel(foar in part*) > Ljouwert
*Yn 1944 waard it súdlike diel fan 'e oarspronklike gemeente Ljouwerteradiel, mei dêryn de doarpen Wurdum, Goutum, Swichum en Huizum, tafoege oan Ljouwert. Ljouwerteradiel joech de doarpen Lekkum en Miedum doe ek ôf oan Ljouwert.

1934
Aengwirden > Heerenveen
Schoterland > Heerenveen en Haskerland

1816
Mei yngong fan 1 oktober 1816 is de Frânske yndieling ( op 1 jannewaris 1812 ynfierd) ûngedien makke, de gritenijen fan foar 1812 binne dêrby yn eare werombrocht. It Amelân, Achtkarspelen, Harns, Opsterlân, Eaststellingwerf, Smellingerlân, Tytsjerksteradiel, Skiermûntseach en Weststellingwerf binne net weryndield. Flylân en Skylge binne yn 1943 fan Noard-Hollân nei Fryslân oergien.