Menu

Bevolkingsregister / Befolkingsregister
De Befolkingsregisters binne ûntstien út folkstellingen, dy't al sûnt de achttjinde iuw yn Nederlân hâlden waarden. By Keninklik Beslút fan 22 desimber 1849 waard it befolkingsregister foar de Nederlânske gemeenten mei yngong fan 1850 ferplichte steld. Ynwenners wiene ferplichte om harren ferhuzingen troch te jaan, sadat de gemeentebestjoeren altiten krekt op de hichte wiene fan de omfang fan de befolking en wêr't de ynwenners tahâlden.
Mear oer de Befolkingsregister op Wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Bevolkingsregister

Burgerboeken
Oan de manlike ynwenners fan de Fryske stêden koe it saneamde ‘burger- of poorterschap’ takend wurde. Om as selsstannige in berop út te oefenjen moast men lid wêze fan in gilde en dêrfoar wie wer it boargerskip easke. De ierste gegevens datearje út 1517, de lêste út 1811.
lês mear

Burgerlijke stand / Boargerlike stân
Yn 1811 is de Boargerlike Stân ynfierd. Sûnt dy tiid wurdt yn alle gemeenten de registraasje fan berte-, houliksakten en akten fan ferstjerren byhâlden. Dêryn stean de gegevens fan de bern dy’t berne binne (oant 1913), de trouden (oant 1933) en de minsken dy’t ferstoarn binne (oant 1951/3), lykas dy fan 1811 ôf fêstlein binne yn de gemeentlike registers fan de boargerlike stân. Fan alle gemeenten, mei útsûndering fan Weststellingwerf, binne meastal scans fan de orizjinele akten oan de gegevens keppele.

Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTB of DTBL) voor 1812 / Doop-, Trou-, Begraffenis- en Lidmatenboeken (DTB of DTBL) foar 1812
Dêryn kinne jo de nammen fine fan de dopelingen, de trouden, ferstoarnen en lidmaten út de doop-, houlikeboeken, boeken fan ferstjerren, begraffenis en lidmaten fan de Fryske pleatslike tsjerken en gerjochten fan de stêden, gritenijen en eilannen. De lidmatenboeken rinne troch oant 1850. Fan dizze lêste registers binne scans yn de database opnommen.
mear oer trouwen yn de DTB
mear oer begraven yn de DTB
mear oer lidmaten yn de DTB

Emigranten
Dizze database befettet gegeven oer emigraasje út in oantal gemeenten yn Fryslân nei û.o. de Feriene Steaten en Kanada. Dizze registers binne te rieplachtsjen by de oanbelangjende gemeenten. De basis is lein troch mefr. A. Galema dy't foar har dissertaasje wiidweidich argyfûndersyk dien hat. Tresoar hat dêr mei help fan frijwilligers gegevens út oare gemeenten tafoege.
lês mear

Houliksbylagen
Om trouwe te kinnen moasten en moatte breid en brêgeman in oantal bewiisstikken ynleverje by de amtner fan de boargerlike stân, de saneamde houliksbylagen. Under dy taheakken fine wy úttreksels út ferskate akten dy't ynformaasje oer it breidspear jouwe. Dêryn faak foarkommende úttreksels binne berte- of doopbewizen, sertifikaten fan ûnfermogen, bewiis fan ferstjerren fan eardere partners, houlikstastimming fan de âlders. As de breid of brêgeman noch gjin 30 jier âld wie en syn of har âlders beide ferstoarn wiene, dan kinne jo ek gegevens oantreffe oer de pakes en beppes. Dizze regeling wie jildich oant 1838.
De houliksbylagen binne oant en mei 1932 omtrint folslein oanwêzich. Houliksbylagen nei 1932 binne ferneatige, útsûndering dêrop binne de taheakken dy't betrekking hawwe op houliken wêrfan ien fan de partners net yn it besit wie fan de Nederlânske nationaliteit.
De houliksbylagen binne yn 2018 digitalisearre en dêrnei keppele oan de houliksakte.
Under de scan fan de houliksakte stiet 1/2 (1 befettet de houliksakte, 2 befettet de houliksbylage). Troch op it pylkje dernjonken te klikken komme jo by de by de akte behearrende bylage, jo kinne dêrnei trochblêdzje mei ‘folgjende’.

Ynskripsjes en grêfskriften
It bestân Ynskripsjes en grêfskriften befettet gegevens oer persoanen út Fryslân oer de perioade 1341-1901. Dy gegevens binne oernommen fan opskriften fan grêfstiennen, roubuorden, muorrestiennen, berteleppels, nammeplaatsjes, tsjerkebanken, tsjerke-oargels, tsjerkesulver ensfh..
De gegevens binne sammele en ynfierd troch de hear Hessel de Walle.
Hessel de Walle is lid fan de Grêfskriftekommisje fan it Genealogysk Wurkferbân. Dy kommisje bringt grêfstiennen en oare memorabilia yn kaart dy’t fûn wurde by restauraasje fan âlde tsjerken yn Fryslân. Fan de beskreaune objekten binne foto’s makke, dy foto’s kinne besjoen wurde op ’e webside fan Hessel de Walle: www.walmar.nl/inscripties.asp

Kadaster
Likegoed de kaarten út 1832 (‘minuutplans’ as dy út 1887 (‘netteplans’) fan alle Fryske kadastrale gemeenten binne digitalisearre. Dêrop binne alle perselen yntekene en elk perseel is foarsjoen fan in eigen (perseel)nûmer. 
Mear oer it Kadaster op wikipedia: fy.wikipedia.org/wiki/Kadaster

Kamer van Koophandel / Keamer fan Keaphannel 
Sûnt 1921 binne in soad bedriuwen ferplichte har yn it Hannelsregister yn te skriuwen. It Hannelsregister wurdt byhâlden troch de Keamer fan Keaphannel yn it gebied dêr’t it bedriuw fêstige is. It giet om frijwol alle bedriuwen dy’t yn 1921 bestiene en/of fóar 1977 opheven binne.
Mear oer de Keamer van Keaphannel op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Kamer_van_Koophandel
lês mear

Memorie van successie
De ‘memories van successie’ (1818-1902) binne troch de belestingtsjinst opmakke oersichten fan erfenissen. Sy biede de ûndersikers de mooglikheid om ynsjoch te krijen yn de fermogensposysje fan foarâlden. Boppedat kin der ynformaasje fûn wurde oer famyljeleden dy’t oars dreech te finen is. De orizjinele akten binne op de stúdzjeseal te rieplachtsjen. It bestellen fan kopyen is net mooglik.
lês mear

Militairen 1795-1815 / Militêren 1795 - 1815
It bestân Militairen in leger en marine 1795 – 1815 befettet gegevens oer militêren út Fryslân, yn tsjinst fan it leger of de marine fan de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’, de ‘Bataafse Republiek’,  it ‘Koninkrijk Holland’, it ‘Franse Keizerrijk’ en/of it ‘Koninkrijk der Nederlanden (Waterloo)’.
lês mear

Naamsaanneming 1811
Dizze database befettet de yn 1811 en 1812 yn Fryslân registrearre famyljenammen, mei scans fan de orizjinele akten. De registers fan de eilannen, It Bildt, Menameradiel en Ljouwert binne ferlern gien. NB: In soad nammen stean ferkeard notearre yn de akten. Sa komme yn ien en deselde famylje soms meardere farianten fan deselde achternamme foar.
lês mear

Nedergerjochten
Nedergerjochten wiene lokale rjochtbanken dy't in stêd of gritenij (plattelânsdistrikt ûnder lieding fan in grytman) as ressort hiene. Sy binne ûntstean yn de lette Midsiuwen troch it útinoar fallen fan gruttere rjochtsdistrikten. Dat is de reden dat in soad nammen fan gritenijen einigje op -diel. By de Saksyske Ordonnânsje fan 1504 waard de lokale rjochtspraak reglemintearre.
Oant de Frânske tiid wiene bestjoer en rjochtspraak net skieden. De grytman wie dus net allinne te fergelykjen mei in boargemaster, mar ek mei in kantonrjochter. Dochs wie der in wichtich ferskil tusken it foech fan de grytman yn beide funksjes. Yn bestjoerssaken hie hy gjin lêst fan meibestjoerders, mar as rjochter moast hy in kolleezje foarmje mei trije of fjouwer bysitters, ek wol meirjochters of assessoaren neamd, ien fan harren fungearre as substitút-grytman. Fansels wie de grytman wol foarsitter fan it nedergerjocht. Ornaris hiene noch de grytman, noch de bysitters rjochten studearre. It wie dan ek de taak fan de sekretaris, meastal wol in jurist, om de saak yn goede banen te lieden.

Notarieel archief / Notarieel argyf
Dizze database befettet gegevens út akten, dy’t yn de perioade 1809 – 1925 foar de notarissen yn Fryslân opmakke binne. It biedt tagong ta testaminten (oant 1915), akten fan boelskieding, ferkeapakten, skuldbekentenissen en alderlei akten wêrfoar’t de notaris ynskeakele waard.
lês mear 
(Y.f.m. digitalisearring binne in oantal notariële akten fan Tagong 26 foar langere tiid net te rieplachtsjen. Besjoch de list mei hokker boarnen dit binne)

Ontvanger-generaal
Bysûndere betellingen troch Deputearre Steaten fan Fryslân út de opbringst fan guod út kleasters binne sammele yn in twatal boeken mei as titel: “Extraordinaris” (1592 – 1646).
lês mear

Pottenbakkers / Pottebakkers
Dizze database befettet gegevens út advertinsjes út de Ljouwerter Krante (1752 – 1900) oangeande pottebakkers, pottebakkerijen, potskippen en potten en pannen.
lês mear

Quaclappen
Yn de quaclappen (‘quat clappen’ = rabbelje) stean de teksten fan de fonnissen fan it Hof van  Friesland yn sivile saken koart en bûnich oantekene. Dizze database befettet nammen fan de partijen (easkers en foarroppenen) út de perioade 1527 – 1591, lykas se yn de ‘quaclappen’ registrearre binne.
lês mear

Quotisatie 1749
De ‘quotisatie’, in belesting nei draachkrêft, waard yn 1749 ynfierd. Yn dat jier waarden yn elke stêd en gritenij oersichten makke fan alle húshâldingen mei gegevens oer de gearstalling fan de húshâlding en de wolstân en de op basis dêrfan opleine oanslach yn de ‘quotisatie’-belesting.
lês mear

Registres Civiques
Yn de Registres Civiques stean de nammen fan minsken mei stimrjocht (1811/1812). De minsken mei stimrjocht wiene mannen fan 21 jaar en âlder. De registers befetsje gegevens lykas foar- en achternammen, ‘patroniemen’, beroppen, bertedata, ynskriuwdata en (soms) adressen.
lês mear

Rolboeken (Strafrecht) / Rolboeken (Strafrjocht)
Dêryn stean de nammen fan foarroppenen dy’t fan 1838 ôf ferskynd binne foar de arrondissemintsrjochtbanken, respektyflik It Hearrenfean (oant 1924), Ljouwert (oant 1940, mar te rieplachtsjen oant 75 jier ferlyn) en Snits (oant 1878). Scans fan de orzjinele rolboeken  binne taheakke en biede ynformaasje omtrint de aard fan de saak en de feroardieling. De fonnissen kinne op de stúdzjeseal fan Tresoar ynsjoen wurde.
lês mear

Stemkohieren / Stimkohieren
De stimkohieren wiene bedoeld om de eigeners en brûkers fan ‘stemgerechtigde goederen’, meast buorkerijen, te registrearjen. Yn dizze database kinne jo de gegevens opsykje út de printe stimkohieren fan 1698 en 1728.
lês mear

Studenten Franeker / Studinten Frjentsjer
Dêryn kinne jo de gegevens fine oer betellingen troch Deputearre Steaten fan Fryslân oan skoalbern en studinten (alumni) yn de perioade 1592 – 1646. De stúdzjebeurs waard destiids faak úttsjutte mei de term ‘pensie’.
lês mear

Tietjerksteradeel bevolking
mear ynformaasje op pnieuwland.nl

Tietjerksteradeel hypotheekboeken
mear ynformaasje op pnieuwland.nl

Tietjerksteradeel informatieboeken
mear ynformaasje op pnieuwland.nl

Tietjerksteradeel speciekohieren
mear ynformaasje op pnieuwland.nl

Volkstelling 1744 / Folkstelling 1744
Neffens de boarne ‘Omschrijvinge van familiën’ telde Fryslân destiids (sûnder de eilannen) 135.133 ynwenners. Yn dizze database fine jo ûnder mear de nammen fan it haad fan de húshâlding en de grutte fan de húshâlding. 
lês mear

Volkstellingsregister
Sûnt 1829 waarden der yn Nederlân om de tsien jier folkstellingen hâlden. Yn in oantal Fryske gemeenten binne de folkstellingregisters fan 1829 en 1839 - en yn guon gefallen sels de oanjeftebiljetten - bewarre bleaun. De folkstellingen waarden net hieltyd troch byhâlden, wêrtroch de gegevens yn de registers al gau net mear aktueel wiene en dêrom net mear as in momintopname werjouwe. Der kin net yn de folkstellingsregisters apart socht wurde, mar se wurde meinommen by in sykopdracht yn it befolkingsregister fan Ljouwert.
Mear oer de Folkstelling op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Volkstelling

Wijkregister
Yn 1843 is de gemeente Ljouwert begûn mei it oanlizzen fan in saneamd Wijkregister. Hjiryn waarden oant ein 1847 per adres mutaasjes fan fêstiging en fuortgean byhâlden, wêrby't bern ûnder de sechstjin jier allinne getalsmjittich neamd waarden. Yn 1848 is dit wijkregister op 'e nij opset, mar yn ferbân mei de lanlike ynfiering fan it Bevolkingsregister fierder net byhâlden. Der kin net yn de folkstellingsregisters apart socht wurde, mar se wurde meinommen by in sykopdracht yn it befolkingsregister fan Ljouwert.

23 sept. 2015: nije, noch net earder publisearre data yn Alle Friezen:

 • BS Huwelijken: periode 1923-1932 alle gemeentes
 • BS Geboortes: periode 1903-1912 alle gemeentes
 • BS Overlijdens: periode 1951-1962 van de volgende gemeentes: Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, Het Bildt, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Harlingen, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Opsterland, Rauwerderhem, Schiermonnikoog, Terschelling, Tietjerksteradeel, Vlieland, Westdongeradeel
 • Lidmaten: Barradeel
 • Volkstelling: Harlingen
 • Notarieel: St. Annaparochie II 1821-1829, Berlikum 1906-1912, Giekerk 1862-1901, Heerenveen II 1869-1875, Oosterwolde 1884-1891, Sneek III 1916-1925

april 2016: It bestân DTB Begraven is oanfolle mei sa'n 17.000 gegevens oer ferstjerren, ôfkomstich út diakony- en tsjerkfâdijrekkenboeken fan de tsjerklike gemeentes Ferwerd, Grouw, IJlst, Britsum, Menaldum, Dronrijp, Oosterwolde, Drachten, Hardegarijp, Wolvega, Makkum en út de deadskistenadministraasje fan Workum

juny 2016: De BS Overlijdens binne oanfolle mei it tiidrek 1951-1962 fan de folgjende gemeentes: Achtkarspelen, Barradeel, Dokkum, Doniawerstal, Gaasterland, Hemelumer Oldeferd, Hindeloopen, IJlst, Lemsterland, Oostdongeradeel, Sloten, Stavoren, Utingeradeel, Weststellingwerf (Noordwolde en Wolvega), Wonseradeel.
Notarieel is onfolle mei Akkrum 1926-1935 notaris Henricus Catharinus van Slooten, Anjum   1926-1934 notaris Foeke Aleva, Anjum 1934-1935 notaris Barteld Bolwijn, Beetsterzwaag  1926-1932 notaris Roelof Zijlstra, Berlikum 1926-1928 notaris Hendrikkus van Hulst, Buitenpost 1926-1935   notaris Peereboom, Metslawier 1926-1929 notaris Simon Pieter Groenier, Metslawier 1929-1935 notaris Willem Brons, Ternaard 1926-1935 notaris Cornelis Groendijk

april 2017: De BS Overlijdens binne oanfolle mei it tiidrek 1951-1962 fan de folgjende gemeentes: Bolsward, Haskerland, Heerenveen en Smallingerland.

2017

 • Oanfulling burgerlijke stand overlijden: Achtkarspelen 1963-1966, Ameland 1963-1966, Bolsward 1963-1966, Dantumadeel 1951-1966, Heerenveen 1963-1966, Sneek 1951-1962, Wymbritseradeel 1951-1962.
 • Oanfulling bevolkingsregisters Tietjerksteradeel, Het Bildt, Gaasterland, Harlingen, Hennaarderadeel, Menaldumadeel (Vele Handen).
 • Oanfulling notariskantoren: St. Annaparochie 1926-1935, Balk 1926-1935, Bolsward 1926-1935, Drachten I 1926-1935, Drachten II 1926-1935, Dronrijp 1928-1935, Franeker I 1926-1931, Giekerk 1926-1935, Hardegarijp 1926-1935, Heerenveen II 1839-1869, Marrum 1926-1935.

2018

 • Oanfulling burgerlijke stand overlijden: Harlingen 1962-1966, Hemelumer Oldeferd 1963-1966, Hennaarderadeel 1963-1966, Hindeloopen 1963-1966 en Idaarderadeel 1963-1966.
 • Tafoeging scans Nedergerechten: Achtkarspelen, Aengwirden, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Bolsward, Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Ferwerderadeel, Franeker, Leeuwarden en Ooststellingwerf.
  N.B. Te rieplachtsjen as bestannen dêr't trochhinne blêde wurde kin. It is mooglik dat in ynventarisnûmer ûntbrekt mar dat komt dan om't de fysike steat fan dat ynventarisnûmer digitalisearen ûnmooglik makket.
 • Tafoeging scans burgerlijke stand Ooststellingwerf: 20.000 scans fan de iepenbiere geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten.
 • Tafoeging scans fan alle houliksbylagen o/m 1932 (útsûndere de gemeente Leeuwarden).
  N.B. Troch by de thumbnail fan de akte op it pylkje nei rjochts te klikken komt de thumbnail fan de taheakken tefoarskyn. Troch op dizze thumbnail te klikken kin der troch de taheakken blêde wurde.
 • Oanfulling burgerlijk stand huwelijken: Haskerland 1933-1942.
 • Tafoeging scans Notarieel archief: fan de notariskantoren / ynventarisnûmers:
  N.B. De scans binne net oan de akten keppele dus der moat blêdere wurde om by de krekte akte út te kommen. Dêrnjonken kin it foarkomme dat der begûn wurdt mei it lêste aktenûmer fan in perioade. Dit komt om't de aktes dan achterstefoaren yn in pak lizze en der dus ek achterstefoaren scand is.

  Kantoor Periode Inventarisnr.   Kantoor Periode Inventarisnr.
  Akkrum 1822 -1860 001001-001031   Ferwerd I 1810 -1821 038001-038008
  Ameland (Nes) 1807 -1854 002001-002020   Franeker I 1809 -1860 040001-040049
  Anjum 1858 -1860 003001-003003   Franeker II 1809 -1860 041001-041063
  St. Annaparochie I 1809 -1839 004001-004013   Franeker III 1809 -1811 042001
  St. Annaparochie II 1821 -1860 005001-005041   Gorredijk I 1818 -1849 044001-044027
  Augustinusga 1809 -1860 006001-006041   Gorredijk II 1855 -1860 045001-045006
  Balk I 1812 -1860 007001-007031   Grouw 1809 -1830 046001-046015
  Balk II 1810 -1811 008001   Harlingen I 1809 -1860 049001-049058
  Beetsterzwaag I 1809 -1860 009001-009049   Harlingen II 1809 -1860 050001-050034
  Beetsterzwaag II 1809 -1854 010001-010034   Harlingen III 1809 -1851 051001-051029
  Beetsterzwaag III 1809 -1810 011001   Harlingen IV 1809 -1811 052001
  Bergum I 1809 -1860 012001-012050   Harlingen V 1809 -1811 053001
  Bergum II 1825 -1860 013001-013036   Heeg 1809 -1810 054001
  Bergum III 1812 -1835 014001-014008   Leeuwarden I 1809 -1935 075001-075156
  Bolsward I 1812 -1860 016001-016041   Leeuwarden II 1811 -1935 076001-076194
  Bolsward II 1809 -1860 017001-017035   Leeuwarden III 1810 -1935 077001-077148
  Bolsward III 1809 -1852 018001-018039   Leeuwarden IV 1811 -1935 078001-078187
  Bolsward IV 1809 -1822 019001-019003   Leeuwarden V 1809-1916 079001-079146
  Bolsward V 1809 -1812 020001   Leeuwarden VI 1858 -1860 080001-080003
  Bolsward VI 1810 -1811 021001   Leeuwarden VIII 1809 -1854 082001-082035
  Bolsward VII  1809 -1811 022001   Leeuwarden IX 1809 -1846 083001-083016
  Buitenpost I 1810 -1860 024001-024052   Leeuwarden X 1809 -1818 084001-084010
  Buitenpost II 1809 -1820 025001-025003   Leeuwarden XI 1809 -1819 085001-085006
  Dantumawoude 1854 -1860 026001-026007   Leeuwarden XII 1809 -1818 086001-086003
  Dokkum I 1809 -1860 027001-027050   Leeuwarden XIII 1809 -1816 087001-087003
  Dokkum II 1809 -1860 028001-028053   Leeuwarden XIV 1809 -1815 088001-088007
  Dokkum III 1809 -1828 029001-029004   Leeuwarden XV 1809 -1812 089001-089004
  Dokkum IV 1810 -1811 030001   Leeuwarden XVI 1809 -1811 090001-090003
  Dokkum V 1810 -1811 031001   Leeuwarden XVII 1809 -1811 091001
  Drachten I 1809 -1860 032001-032073   Leeuwarden XVIII 1810 -1811 092001
  Drachten II 1826 -1860 033001-033033   Leeuwarden XIX 1811 093001
  Drachten III 1809 -1811 034001   Leeuwarden XX 1810 -1811 094001
  Drachten IV 1809 -1810 035001   Leeuwarden XXI 1809 -1811 095001
  Driesum 1836 -1849 036001-036010   Leeuwarden XXII 1809 -1811 096001
  Dronrijp 1809 -1860 037001-037044   Leeuwarden XXIII 1811 096002