Menu

 

2019
Dongeradiel > Noardeast-Fryslân
Ferwerderadiel > Noardeast-Fryslân
Kollumerland en Nieuwkruisland > Noardeast-Fryslân

2018
Franekeradeel > Waadhoeke
het Bildt > Waadhoeke
Menaldumadeel > Waadhoeke
Leeuwarderadeel > Leeuwarden
Littenseradeel > Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke

2015
De Friese Meren > De Fryske Marren (naamswijziging)

2014
Boarnsterhim > De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân
Gaasterlân-Sleat > De Friese Meren
Lemsterland > De Friese Meren
Skarsterlân > De Friese Meren en Heerenveen

2012
Súdwest Fryslân > Súdwest-Fryslân (naamswijziging)

2011
Menaldumadeel > Menameradiel (naamswijziging)
Bolsward > Súdwest Fryslân
Nijefurd > Súdwest Fryslân
Sneek > Súdwest Fryslân
Wûnseradiel > Súdwest Fryslân
Wymbritseradiel > Súdwest Fryslân

2009
Dantumadeel > Dantumadiel (naamswijziging)

1999
Ferwerderadeel > Ferwerderadiel (naamswijziging)

1989
Tietjerksteradeel > Tytsjerksteradiel (naamswijziging)

1987
Wonseradeel > Wûnseradiel (naamswijziging)
Wymbritseradeel > Wymbritseradiel (naamswijziging)

1985
Boornsterhem > Boarnsterhim (naamswijziging)
Gaasterland-Sloten > Gaasterlân-Sleat (naamswijziging)
Littenseradeel > Littenseradiel (naamswijziging)
Scharsterland > Skarsterlân (naamswijziging)

1984
Baarderadeel > Littenseradeel
Barradeel > Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen
Dokkum > Dongeradeel
Doniawerstal > Scharsterland en Wymbritseradeel
Franeker > Franekeradeel
Franekeradeel > Franekeradeel
Gaasterland > Gaasterland-Sloten
Haskerland > Scharsterland, Lemsterland en Heerenveen
Hemelumer Oldeferd > Nijefurd en Gaasterland-Sloten
Hennaarderadeel > Littenseradeel
Hindeloopen > Nijefurd
Idaarderadeel > Boornsterhem en Smallingerland
Oostdongeradeel > Dongeradeel
Rauwerderhem > Boornsterhem
Sloten > Gaasterland-Sloten
Stavoren > Nijefurd
Utingeradeel > Boornsterhem en Scharsterland
Westdongeradeel > Dongeradeel
Workum > Nijefurd
IJlst > Wymbritseradeel

1979
Staveren > Stavoren (naamswijziging)

1956
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde > Hemelumer Oldeferd (naamswijziging)

1943
Leeuwarderadeel (deels*) > Leeuwarden
*In 1944 werd het zuidelijke gedeelte van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel (met o.a. Huizum, Goutum, Wirdum en Wytgaard) bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. Leeuwarderadeel stond toen ook de dorpen Lekkum en Miedum af aan Leeuwarden.

1934
Aengwirden > Heerenveen
Schoterland > Heerenveen en Haskerland

1816
De Franse opdeling (ingegaan op 1 januari 1812) werd op 1 oktober 1816 ongedaan gemaakt waarbij de gemeenten (destijds grietenijen genoemd) van vóór 1812 werden hersteld. Ameland, Achtkarspelen, Harlingen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Schiermonnikoog en Weststellingwerf werden niet heringedeeld. Vlieland en Terschelling werden in 1943 overgedragen van de provincie "Noord-Holland" naar de provincie "Friesland".