Menu

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. Van veel gemeenten zijn inmiddels ook de bevolkingsregisters online te raadplegen. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld.

Bronnen

Momenteel zijn de geboorte- (1811-1923), huwelijk- (1811-1948) en overlijdensregisters (1811-1973) binnen het grondgebied van de provincie Fryslân te raadplegen. Van de deelnemende gemeentes zijn de scans van deze aktes te raadplegen. Hetzelfde is mogelijk bij de bevolkingsregisters (1850-1939), die beschikbaar zijn voor de volgende gemeenten(en hun voorgangers): Achtkarspelen, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Het Bildt, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Menaldumadeel, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tietjerksteradeel en Vlieland. Een aantal deelnemende gemeenten en vrijwilligers is inmiddels begonnen met het aanvullen van de databases met gegevens die openbaar zijn geworden, zodat het hierboven geboden overzicht slechts een indicatie behelst van welke informatie u in ieder geval kunt verwachten. Zie voor de deelnemende gemeenten het schema op de homepage.

Tresoar en de Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF) hebben in overleg met Alle Friezen besloten om de tot heden via de website van Tresoar aangeboden genealogische databases over te hevelen naar AlleFriezen. Hierdoor zijn er naast de gegevens uit de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters nu ook gegevens raadpleegbaar uit bijvoorbeeld de Doop-, Trouw- Begraaf- en Lidmaatregisters, de notariële aktes, de rolboeken van de arrondissementsrechtbanken en de naamsaannemingsregisters. Onder het tabblad ‘Bronnenoverzicht’ vindt u een beschrijving van de beschikbare bronnen.

Het totaal aantal inschrijvingen uit de hierboven genoemde bronnen bedraagt op dit moment ca. 6 miljoen stuks met daarin persoonsgegevens van ca. 15 miljoen personen! Gezien de grote hoeveelheid gegevens die deze website bevat, zijn fouten en omissies helaas onvermijdelijk. Mocht u bij het doorzoeken van de database een fout tegenkomen (bijv. Jan moet zijn Piet, data zijn onlogisch, namen van betrokkenen zijn verwisseld, akten zijn foutief gekoppeld etc.) dan kunt u dat via het formulier bij de detailgegevens aan ons melden. Indien nodig wordt het record dan in het bronbestand gecorrigeerd. De mutaties worden zo snel mogelijk verwerkt. Bij de invoer geldt dat de schrijfwijze zoals die in de akte staat bepalend is.

Zoeken

AlleFriezen biedt de mogelijkheid aan alle aangeboden bronnen van de deelnemende gemeenten snel te doorzoeken via de zoekbalk boven in het scherm. De gevonden resultaten kunt u ordenen door gebruik te maken van de pijltjestoetsen op de blauwe titelbalk. U kunt ordenen op Voornaam, Achternaam, Rol, Datum, Plaats en Type registratie. Daarnaast kunt u uw zoekopdracht verfijnen met de knop '+ Uitgebreid zoeken', te vinden via het tabblad ‘Zoeken’. Via dit scherm kunt u kiezen in welke afzonderlijke brontypen u wilt zoeken. Desgewenst kunt u een tweede persoon toevoegen. U kunt in alle gemeenten gelijktijdig zoeken maar ook in iedere gemeente afzonderlijk.

Indien ‘Vrij zoeken’ ondanks filteren erg veel treffers oplevert verdient het  de voorkeur om gebruik te maken van ‘+Uitgebreid zoeken’. De periode waarin u zoekt is dan bepalend voor de bronnen die u op voorhand selecteert. Zoekt u gegevens na 1811 dan kan het voldoende zijn om alleen de bronnen met ‘BS’ te selecteren, zoekt u voor 1811 dan is het in eerste instantie selecteren van bronnen met ‘DTB’ aan te raden.

U kunt alle zoekresultaten in een uitrolvenster bekijken door op de betreffende regel te klikken. Door nogmaals te klikken sluit het venster zich weer. Bij een aantal bronnen zijn scans van de aktes of inschrijvingen aanwezig. De scan zelf is door middel van één muisklik op de knop 'Bekijk akte' oproepbaar. Ook kunt u desgewenst een afdruk van de akte maken of de akte als jpeg-bestand opslaan op uw eigen computer.

Gebruik wildcards

Bij het zoeken kunt u gebruik maken van zogenaamde wildcards. Met het gebruik van een asterisk (*) zoekt u naar treffers waarbij een deel van het woord een variabele spelling kent. De zoekopdracht 'P*ter*' levert zowel 'Pieter', 'Peter' 'Piter', als 'Peter K.' op. Indien één letter onbekend is kunt u gebruik maken van het vraagteken (?). De zoekopdracht Ann? zal dus zowel treffers met de naam Anna als Anne opleveren.

Thesaurus

De namenthesaurus die voorheen bij het zoeken in de genealogische databases van Tresoar/FAF werd gebruikt is integraal opgenomen in Alle Friezen. Dit is vooral van belang bij het zoeken in bronnen die dateren van voor 1811. De schrijfwijze van namen was toen zeker niet uniform. Concreet betekent dit dat als u zoekt op bijvoorbeeld de voornaam “Piet” er ook gezocht wordt naar alle varianten (in dit geval ca. 40 stuks) van de naam “Piet”. Dit geldt ook voor patroniemen en voorlopig nog in beperkte mate voor familienamen.
Indien u geen gebruik wilt maken van de Thesaurus dan kan dat vanuit “Uitgebreid zoeken”. U dient dan voor de naam, het patroniem en/of de familienaam waarop u exact wilt zoeken een “^” te plaatsen. Vanuit “Vrij zoeken” is exact zoeken op dezelfde manier mogelijk op één naam.